Preguntes freqüents sobre els drets dels treballadors i de les treballadores i el Coronavirus

En aquest espai resolem dubtes laborals sobre com cal afrontar la situació excepcional a la que ens enfrontem. Precisament, perquè es tracta d’una situació excepcional, les coses poden anar canviant, i cal estar pendents de totes les resolucions i decrets aprovats pels governs.

Si ens voleu plantejar una pregunta per a que donem resposta feu-nos-la a acciosindical@intersindical-csc.cat i posteriorment l’afegirem a aquest recull. 

Què em passa si estic afectat pel COVID-19?

Segons el decret 06/2020 estàs en situació assimilada a baixa per IT laboral per tant has de cobrar el 75% del sou, i el 100% si el conveni ho preveu.

 

L’empresa em pot exigir l’informe mèdic?

Com en qualsevol baixa, cal facilitar a l’empresa un justificant mèdic de baixa. El que no et pot demanar l’empresa és l’historial mèdic, però si el justificant mèdic de baixa.

El que si que cal en situacions com aquesta és comportar-se de manera responsable, i si estàs afectat per COVID-19, cal comunicar a les persones amb les que has tingut més contacte la teva situació. De totes maneres, en aquest cas, la seguretat social té establert un protocol per determinar quines persones cal que també estiguin en observació.

 

Què em passa si un familiar està afectat?

Hi ha diverses possibilitats: demanar treballar des de casa (teletreball), sol·licitar qualsevol de les mesures previstes en motiu de conciliació familiar i personal, i també tenir en compte les mesures previstes en el nou decret publicat pel Govern espanyol en que en determinades circumstàncies personals preveu possibles mesures d’adaptació de la feina.

 

Teletreball

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març el teletreball tindrà:

– Caràcter preferent de l’organització del treball de les empreses davant l’excepcionalitat sanitària.

– Caràcter prioritari davant d’altres mesures greus com la cessació temporal o reducció de l’activitat.

 

Per tant, sempre que sigui possible és recomanable que l’empresa faciliti el teletreball.


Drets de conciliació de la vida laboral, familiar i personal

Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir al mateix temps una carrera professional plena i al mateix temps exercir el seu dret a la cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu oci i temps lliure. Hi tenim dret les persones que tenim cura de fills i filles i de persones dependents.

En aquest cas, podem sol·licitar a l’empresa

  1. Una adaptació de la jornada de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.
  1. Una reducció de jornada per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.
  1. Una excedència amb reserva forçosa del mateix lloc de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Novetat article 6 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març

  1. Circumstàncies excepcionals que permeten l’adaptació i/o la reducció:

– Per raó d’edat, malaltia o discapacitat que necessiti de cura personal i directe a causa del COVID-19.

– Per decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament dels centres educatius o de qualsevol naturalesa que ocasionen cura o atenció a la persona necessitada.

– Per falta de persona encarregada de la cura directa o assistència directa del cònjuge o familiar fins el segon grau de la persona treballadora per tal que ho pugui fer per causes justifcades relacionades amb el COVID-19.

  1.  Modalitats obertes d’adaptació limitades al temps de duració del COVID-19:

– Canvi de torn

– Alteració de l’horari

– Horari flexible

– Jornada partida o continuada

– Canvi de centre de treball

– Canvi de funcions

– Canvi en la forma de prestació del treball (teletreball)

  1. Nou temps de preavís

24 hores d’antelació. 

  1. Retribució

Es permet la reducció de jornada fins al 100%, que suposa evidentment la reducció del salari del 100%. Sense cap prestació complementària.

 

Cal recordar que molts convenis col·lectius preveuen mesures específiques que faciliten la conciliació de la vida familiar.

A la Secretaria d’Acció Sindical teniu els models de comunicació a l’empresa d’aquestes situacions.

 

Què em passa si em fan un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)?

Poden succeir dues situacions, la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada de treball tant per causa de força major com per causes objectives i que a continuació t’exposem.

La suspensió del contracte de treball es realitza per dies sencers i amb la durada que indiqui l’empresa (setmanal, quinzenal o mensual).

S’entendrà per reducció de jornada del contracte de treball la disminució temporal d’entre un deu i un setanta per cent de la jornada de treball computada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual.

ERTO per força major

Segons l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, es considera que existeix força major en el cas de:

– La suspensió o cancelació d’activitats.

– El tancament temporal de locals d’afluència pública.

– Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.

– Falta de subministres que afectin greument continuar amb el desenvolupament de l’activitat.
– Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment

L’existència de força major, com a causa motivadora de la suspensió dels contractes de treball, l’ha de constatar l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre dels treballadors afectats, previ procediment tramitat conforme la normativa que el regula.

El procediment de suspensió de contracte per causes de força major s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als representants legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i haurà de limitar, si escau, a constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre suspensió dels contractes, que produirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

L’empresa ha de traslladar aquesta decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

En aquests supòsits de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur

ERTO per causes objectives

L’ERTO també es pot tramitar per causes acreditades objectives de l’activitat empresarial: organitzatives, tècniques, econòmiques, productives.

Procediment

  1. L’empresa té l’obligació de comunicar l’ERTO a la representació legal de la plantilla i si no n’hi, s’haurà de constituir entre la plantilla una comissió representativa de com a màxim 3 persones escollides segons el procediment de l’article 41.4 ET. 
  1. La comissió negociadora s’ha de constituir en l’improrrogable termini de 5 dies i la durada del període de consultes serà de 7 dies (es redueix els 15 dies d’acord amb l’article 23 del Reial Decret 8/2020 de 17 de març). 
  1. L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és potestatiu per l’administració i si s’efectua estarà realitzat en el termini improrrogable de 7 dies.

Novetats Reial Decret Llei 8/2020 respecte a la prestació d’atur i cotització a la seguretat social

Mesures extraordinàries en matèria de prestacions d’atur:

a) No hi haurà el requisit mínim d’un any de cotització pel reconeixement de la prestació d’atur.

b) Les persones que no tinguin 180 dies cotitzats es farà el càlcul sobre el periode efectiu de temps de treball.

c) Les prestacions d’atur reconegudes per COVID-19 no consumiran temps de prestació i es retornaran en futures sol·licituds.

d) La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball Presentació extemporània de sol·licituds de prestació d’atur.

e) La presentació de sol·licituds de prestació d’atur presentades fora del termini dels 15 dies hàbils es reconeixeran a causa de la situació excepcional de mobilitat a causa del COVID-19.

f) Es suspenen els terminis de la Llei General de Seguretat Social a efectes de prorroga semestral dels subsidis d’atur i d’entrega de la declaració anual de rendes a efectes del subsidi per majors de 52 anys.

g) Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per atur regulades en Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta norma, sempre que derivin directament de l’COVID- 19.

h) Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març estan supeditades al manteniment dels llocs de treball per part de les empreses.

 

L’empresa em pot reduir de forma unilateral la jornada laboral sense fer un ERTO?

No. La reducció de jornada laboral només es pot fer mitjançant un ERTO o bé per acceptació voluntària del treballador. No es pot imposar de manera unilateral o com a conseqüència d’una modificació substancial de condicions de treball.

En qualsevol cas, en el cas que acceptis una reducció de jornada voluntària, el que no pot exigir-te l’empresa és a fer hores extraordinàries, sota cap cas.

 

L’empresa m’envia a casa sense fer cap ERTO i em diu que no cobraré el salari.

No ho pot fer. Si l’empresa no et dona de baixa a la seguretat social, has de continuar cobrant el salari. Si t’envia a casa sense iniciar un ERTO, has de continuar cobrant el teu salari.

 

L’empresa m’envia a casa a fer teletreball i em diu que no cobraré cap complement ni dieta. 

No ho pot fer. L’únic que pot no pagar-te l’empresa són dietes derivades de desplaçaments per treball o despeses de transport. La resta de conceptes te’ls ha d’abonar.

 

Què passa si l’empresa m’obliga a agafar vacances?

Les vacances cal que siguin pactades per ambdues parts, així que no ens poden obligar a agafar unes vacances que no he sol·licitat o no estan pactades.

 

L’empresa em diu que com a conseqüència de la situació actual, em rescindeix el contracte. Ho pot fer?

Es tracta d’un acomiadament. Per acomiadar a una persona assalariada cal al·legar-ne la causa, i en funció d’aquesta causa, comportarà uns drets d’indemnització o uns altres. En qualsevol cas, si es produeix la situació, signa la comunicació (que ha de ser per escrit) i escriu de forma clara que no estàs conforme. Després acudeix a una persona professional que et pugui revisar si l’acomiadament s’ha realitzat correctament.

 

L’empresa em diu que no vagi a treballar. Què faig?

Exigeix que la comunicació sigui per escrit i que s’expliqui exactament què comportarà no acudir al lloc de treball.

 

Tinc contracte temporal i em comuniquen que em rescindeixen el contracte sense haver finalitzat el període pactat. És legal?

Sempre que el contracte no sigui d’obra i servei, no ho poden fer. És un acomiadament, i com en qualsevol acomiadament cal una justificació. I fins i tot en el cas d’un contracte d’obra i servei, cal una causa real que justifiqui la seva finalització.

 

Què passa si soc autònom/a?

Les mesures que ha aprovat el Govern espanyol és permetre l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris per un termini de sis mesos sense interessos, així com assimilar la baixa per malaltia (ja sigui perquè tens el COVID-19 com per trobar-te en situació d’aïllament) a una baixa laboral per accident de treball, de manera que a l’endemà mateix de tenir la baixa, es cobrarà el 75% de la base reguladora.

 

Què passa si estic en període de prova del meu contracte?

Tens els mateixos drets que qualsevol persona treballadora. La prova és una clàusula que només pot actuar en contra del treballador per causa d’ineptituds del propi treballador.

 

Soc docent no universitari de centre públic / privat / concertat, quins drets tinc?

Llegeix les respostes específiques que la sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC ha preparat pel teu col·lectiu aquí