Informació econòmica

El pressupost econòmic de la Intersindical comprèn la totalitat dels ingressos i de les despeses del sindicat durant el període natural d’un any. Correspon al Consell Nacional aprovar el pressupost anual de la Intersindical.

La major part dels ingressos de la Intersindical provenen de les quotes d’afiliació, representant el 68,47 % de la totalitat dels ingressos. Tanmateix, la Intersindical es financia amb diners derivats dels cursos i serveis que ofereix i de les subvencions que l’Estat i la Generalitat atorga als sindicats en concepte de representació sindical.

Ingressos 2020

Per tant, la Intersindical ens financem majoritàriament amb fons propis, representant aquests fons el 84,68 % del total dels ingressos.

Pel que fa a les despeses de la Intersindical, aquestes es distribueixen en els següents conceptes: salaris, serveis professionals, dietes i transports, lloguers locals, subministraments, material del sindicat i publicitat, comunicació, assegurances, manteniment, reparacions, material d’oficina, etc.

Del total de despeses, el 47,58 % de les despeses es destinen al pagament de salaris i aportacions socials. Les despeses corresponents a dietes i transports representen el 3,51 %, i les destinades a serveis professionals, el 11,98 %. Un 12,22 % del pressupost es destina a cobrir despeses derivades de l’activitat ordinària del sindicat (material d’oficina, subministraments, publicitat, reparacions, etc.), mentre que el relatiu a lloguers de locals és el 12,11 %. A més, un 4,03 % del pressupost es destina al pagament d’assegurances i d’altres impostos. Finalment, un 8,57 % del pressupost es reserva per a possibles imprevistos que puguin sorgir.

Despeses 2020

Informació econòmica 2020

El pressupost previst per l’any 2021, aprovat pel Consell Nacional celebrat el 16 de gener de 2021 és el següent:

Pressupost 2021

Si fem una comparativa entre el repartiment d’ingressos i despeses durant l’any 2020 i el que es preveu per l’any 2021, comprovem que ens mantenim en uns percentatges molt similars.

Pel que fa als salaris, la Intersindical es regeix pel Conveni d’Oficines i Despatxos. El personal contractat percep el salari establert per Conveni. Al sindicat no hi ha cap persona contractada que superi el llindar dels 30.000 € bruts anuals.

Actualment al sindicat hi ha 11 persones contractades.

La Intersindical no tenim cap conveni ni contracte signat amb l’Administració pública.

Pel que fa a les ajudes o subvencions públiques que la Intersindical ha rebut durant l’any 2020, són les següents:

* l’afiliació pot obtenir informació sobre la situació econòmica contactant amb els òrgans als quals pertanyen (Federacions, sectorials, Unions territorials). Tots els òrgans disposen de la informació publicada en aquesta pàgina.