Responsable

Identitat: Intersindical CSC  – NIF G59792226

Dir. Postal: Carrer Ali Bei, 119 08013 Barcelona

Telèfon: 93 481 36 60

Correu electrònic: gestio@intersindical-csc.cat

Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: dpd@intersindical-csc.cat

Finalitat

Per a què utilitzem les vostres dades personals?

La finalitat inicial és contactar-vos per a poder enviar-vos informació sindical, gestionar els serveis que sol·liciteu expressament i, en el seu cas, com a afiliat, donar-vos els serveis jurídics laborals que hàgiu sol·licitat.

Durant quant temps conservarem la vostra informació?

Conservarem les vostres dades personals mentre tinguem el vostre consentiment. Quan decidiu retirar-lo mantindrem bloquejades les vostres dades personals durant els terminis de prescripció legal. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les vostres dades personals.

Legitimació

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és la següent

 1. En compliment del drets que teniu com a afiliat/da a l’Intersindical-CSC.
 2. Quan ens doneu el vostre consentiment per a enviar-vos informació sindical. En qualsevol moment es pot retirar el consentiment donat enviant una sol·licitud a dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat.
 3. Per interès legítim de l’Intersindical-CSC, respectant sempre el vostre dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimitat personal i familiar, aplicant-hi tècniques i mesures de seguretat que impedeixin que se us identifiqui. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’oposició si ho considereu adient a l’adreça següent: dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat.

Destinataris

A qui comunicarem les vostres dades?

Per a poder donar-vos un servei adequat i gestionar la relació que hi mantenim contractem els serveis d’allotjament web, registre de nom de dominis, servidors, servei de missatgeria electrònica, aplicacions i eines informàtiques.

Es preveu la cessió de les dades dels afiliats a l’Administració tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al departament competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si s’escau.

No es preveuen realitzar transferències internacionals de dades.

Drets

Accés

Podeu consultar les vostres dades personals.

Rectificació

Podreu modificar les vostres dades personals si són inexactes.

Supressió

Podreu sol·licitar que s’eliminin les vostres dades personals.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals

Limitació del tratament

Podreu  sol·licitar la limitació en el tractament  en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les vostres dades.
 • Quan no necessitem tractar les vostres dades però les necessiteu per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan us hagueu oposat al tractament de les vostres dades pel compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

Portabilitat

Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagueu facilitat i aquells obtinguts en la vostra relació amb nosaltres, així com transmetre’ls a una altra organització.

Important:

 • Per a exercir els vostres drets, podeu fer-ho mitjançant un escrit dirigit a l’adreça dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat. En alguns casos, el responsable del tractament podrà sol·licitar que acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI, passaport, etc.).
 • L’exercici dels drets de limitació al tractament i de portabilitat és gratuït.
 • Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar-nos a l’adreça dpd@intersindical-csc.cat.
 • No obstant això, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.com).

Així mateix, podeu retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de correu electrònic dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat.

Procedència

La Intersindical-CSC pot rebre dades personals de treballadors/es de les empreses on tingui presència.

La base legal que ens permet tractar les dades personals de treballadors/es és la següent: l’article 28.1 de la Constitució Espanyola i de la Sentència del Tribunal Constitucional 281/2005. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, a més, la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2018-0331

 

Podeu descarregar-vos la informació addicional sobre la política de confidencialitat de la Intersindical-CSC, aquí