Informació econòmica 2023

El pressupost econòmic de la Intersindical comprèn la totalitat dels ingressos i de les despeses del sindicat durant el període natural d’un any. Correspon al Consell Nacional aprovar el pressupost anual de la Intersindical.

La major part dels ingressos de la Intersindical provenen de les quotes d’afiliació, representant el 70,47% de la totalitat dels ingressos. Tanmateix, la Intersindical es finança amb diners derivats dels serveis que ofereix i de les subvencions que l’Estat i la Generalitat atorga als sindicats en concepte de representació sindical.

Ingressos 2023

Per tant, la Intersindical ens financem majoritàriament amb fons propis, representant aquests fons el 74,54% del total dels ingressos.

Pel que fa a les despeses de la Intersindical, aquestes es distribueixen en els següents conceptes: salaris, serveis professionals, dietes i transports, lloguers locals, subministraments, material del sindicat i publicitat, comunicació, assegurances, manteniment, reparacions, material d’oficina, etc.

Del total de despeses, el 51,64% de les despeses es destinen al pagament de salaris i aportacions socials. Les despeses corresponents a desplaçaments d’acció sindical representen el 8,93%, i les destinades a serveis professionals, el 9,76%. Un 9,47% del pressupost es destina a cobrir despeses derivades de l’activitat ordinària del sindicat (material d’oficina i reprogràfic, subministraments, comunicacions, reparacions, subscripcions, etc.), mentre que el relatiu a lloguers de locals i el seu manteniment és el 12,35%. A més, un 0,71% del pressupost es destina al pagament d’assegurances i d’altres impostos, i el 7,11% a activitats promocionals.

Despeses 2023

La Intersindical ha tancat l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023 amb un saldo positiu de 13,403,69€.

En aquest enllaç podreu accedir a l’informe de pèrdues i guanys de l’any 2023 aprovat per unanimitat en el darrer Consell Nacional de La Intersindical, celebrat el mes de març de 2024.

En compliment dels acords adoptats en el 7è Congrés Nacional de La Intersindical celebrat el mes de novembre de 2022, el Secretariat Nacional ha fet auditar els comptes del sindicat. En el següent enllaç podreu accedir a l’informe de revisió dels Estats Financers de La Intersindical efectuat per un Auditor-Censor Jurat de Comptes.

El pressupost previst per l’any 2024, aprovat pel Consell Nacional el mes de març de 2024 per unanimitat, és el següent:

Pressupost 2024

Si fem una comparativa entre el repartiment d’ingressos i despeses durant l’any 2023 i el que es preveu per l’any 2024, comprovem que ens mantenim en uns percentatges molt similars.

Ingressos

Despeses

Actualment al sindicat hi ha 13 persones contractades (de les quals 3 estan contractades a temps parcial), amb les següents categories laborals:

CATEGORIA

NOMBRE PERSONES

Assessor Tècnic

7

Advocat

3

Graduat Social

1

Dissenyador gràfic

1

Netejadora

1

La Intersindical es regeix pel Conveni d’Oficines i Despatxos.

El salari màxim que percep el personal contractat és de 30,000 € bruts anuals.

La Intersindical no tenim cap conveni ni contracte signat amb l’Administració pública.

Pel que fa a les ajudes o subvencions públiques que la Intersindical ha rebut durant l’any 2023, són les següents:

SUBVENCIONS I APORTACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ

 

2023

GENERALITAT LOCALS SINDICALS  

87.323,32

MINISTERIO DE TRABAJO  

74.096,35

GENERALITAT – DEPT. DE TREBALL  

36,150,00

SUBVENCIÓ FEMINISTA  

560,00

Agència Salut Pública de Barcelona  

550,00

Ajuntament Hospitalet de Llobregat  

751,63

Ajuntament Barcelona  

2.400,00

UPF  

2.250,10

Junta personal Ajunt. Barcelona  

4.800,00

Diputació de Barcelona  

1.604,22

Universitat de Barcelona  

1.350,00

Serveis diversos  

6.948,04

TOTAL  

218.783,66

NOTA 1. L’afiliació pot obtenir informació sobre la situació econòmica del sindicat contactant amb la Federació a la qual pertany.

NOTA 2. L’afiliació pot obtenir informació sobre la seva situació econòmica amb el sindicat contactant a organitzacio@intersindical-csc.cat.