Informació econòmica 2022

El pressupost econòmic de la Intersindical comprèn la totalitat dels ingressos i de les despeses del sindicat durant el període natural d’un any. Correspon al Consell Nacional aprovar el pressupost anual de la Intersindical.

La major part dels ingressos de la Intersindical provenen de les quotes d’afiliació, representant el 60% de la totalitat dels ingressos. Tanmateix, la Intersindical es finança amb diners derivats dels serveis que ofereix i de les subvencions que l’Estat i la Generalitat atorga als sindicats en concepte de representació sindical.

 Ingressos 2022

Per tant, la Intersindical ens financem majoritàriament amb fons propis, representant aquests fons el 66,31% del total dels ingressos.

Enguany ha hagut un increment significatiu en les subvencions rebudes perquè la Generalitat ha pagat la subvenció corresponent a locals sindicals dels anys 2020 i 2021. Sense aquesta aportació doble, el finançament amb fons propis s’elevaria al 73% del total dels ingressos.

Pel que fa a les despeses de la Intersindical, aquestes es distribueixen en els següents conceptes: salaris, serveis professionals, dietes i transports, lloguers locals, subministraments, material del sindicat i publicitat, comunicació, assegurances, manteniment, reparacions, material d’oficina, etc.

Del total de despeses, el 53,1% de les despeses es destinen al pagament de salaris i aportacions socials. Les despeses corresponents a desplaçaments d’acció sindical representen el 8,9%, i les destinades a serveis professionals, el 6,7%. Un 4,4% del pressupost es destina a cobrir despeses derivades de l’activitat ordinària del sindicat (material d’oficina i reprogràfic, subministraments, comunicacions, reparacions, subscripcions, etc.), mentre que el relatiu a lloguers de locals i el seu manteniment és el 15%. A més, un 0,6% del pressupost es destina al pagament d’assegurances i d’altres impostos, i el 11,3% a activitats promocionals.

Despeses 2022

La Intersindical ha tancat l’exercici econòmic corresponent a l’any 2022 amb un saldo positiu de 60.793,49 €.

En aquest enllaç podreu accedir a l’informe de pèrdues i guanys de l’any 2022 aprovat per unanimitat en el darrer Consell Nacional de La Intersindical, celebrat el mes de març de 2023.

Informe de pèrdues i guanys

En compliment dels acords adoptats en el 7è Congrés Nacional de La Intersindical celebrat el passat mes de novembre de 2022, el Secretariat Nacional ha fet auditar els comptes del sindicat. En el següent enllaç podreu accedir a l’informe de revisió dels Estats Financers de La Intersindical efectuat per un Auditor-Censor Jurat de Comptes.

Informe auditor

El pressupost previst per l’any 2023, aprovat pel Consell Nacional el mes de març de 2023 per unanimitat, és el següent:

Informe pressupost

Si fem una comparativa entre el repartiment d’ingressos i despeses durant l’any 2022 i el que es preveu per l’any 2023, comprovem que ens mantenim en uns percentatges molt similars.

Actualment, al sindicat hi ha 14 persones contractades (de les quals 4 estan contractades a temps parcial), amb les següents categories laborals:

CATEGORIA NOMBRE PERSONES
Assessor/a Tècnic/a 7
Advocat/da 4
Graduat/da Social 1
Dissenyador/a gràfic/a 1
Netejador / a 1

La Intersindical es regeix pel Conveni d’Oficines i Despatxos.

Els salaris que percep el personal contractat és de 28.202,40 € bruts anuals, exceptuant la Netejadora que percep 10.575,84 € bruts anuals.

La Intersindical no tenim cap conveni ni contracte signat amb l’Administració pública.

Pel que fa a les ajudes o subvencions públiques que la Intersindical ha rebut durant l’any 2022, són les següents:

APORTACIONS PER REPRESENTACIÓ 2022
GENERALITAT LOCALS SINDICALS 2020 81.916,00
GENERALITAT LOCALS SINDICALS 2021 82.246,42
MINISTERIO DE TRABAJO 76.414,31
GENERALITAT – DEPARTAMENT DE TREBALL 29.907,05
SECCIONS SINDICALS 14.460,82
  284.944,60
SUBVENCIONS PER PROJECTES 2022
GENERALITAT DE CATALUNYA (FEMINISMES) 10.640,00
10.640,00
TOTAL 295.584,60

NOTA 1. L’afiliació pot obtenir informació sobre la situació econòmica del sindicat contactant amb la Federació a la qual pertany.

NOTA 2. L’afiliació pot obtenir informació sobre la seva situació econòmica amb el sindicat contactant a organitzacio@intersindical-csc.cat.