Inspecció de Treball sanciona a l’empresa SMP per incompliment en l’elaboració del Pla d’Igualtat

La secció sindical de LA INTERSINDICAL a SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA denuncia l’empresa a Inspecció de treball per l’incompliment dels Reials Decrets 901/2020 i 902/2020 que regulen els Plans d’Igualtat.

La denúncia ve motivada per dues qüestions principals, la composició de la comissió negociadora – article 5.2 del Reial Decret 901/2020 – i l’auditoria retributiva – articles 7 i 8 del Real Decreto 902/2020 —.

 

1. Comissió negociadora:

L’empresa ha discriminat la secció sindical de La Intersindical i ha negat qualsevol participació, sense complir la llei que permet formar part de la comissió negociadora del Pla d’Igualtat de l’empresa en qüestió. Es per això que la secció sindical va portar a inspecció de treball aquest incompliment.

Inspecció de treball dóna la raó a la secció sindical de La Intersindical quan diu: “Es constata que la comissió negociadora del Pla d’Igualtat aportat per la mercantil investigat no s’ajusta a les regles de legitimitat previstes en l’article 5.2 del Reial decret 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball”.

 

2. Auditoria retributiva:

A més de la composició de la comissió negociadora, l’auditoria retributiva no esta elaborada segons el que requereix la llei, Inspecció de treball expressa:

“Durant la compareixença efectuada en dependències de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, la Inspectora sotasignada posa de manifest l’absència d’una auditoria retributiva completa, elaborada conforme als articles 7 i 8 del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.”

“L’auditoria retributiva aportada al present expedient administratiu manca d’una valoració de llocs de treball elaborada conforme el citat article 8 del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre.”

“Per tant, ha d’emfatitzar-se que SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBÉRICA SLU, incomplint la normativa transcrita ut supra, no ha elaborat el Pla d’Igualtat en els termes legalment previstos.”

Recordem que l’auditoria retributiva està regulada al RD 902/2020 en els següents articles:

  • Article 5. Normes generals sobre el registre retributiu
  • Article 8: Contingut de l’auditoria retributiva
  • Article 9. Valoració de llocs de treball en els convenis col·lectius

Com expressa finalment Inspecció de treball: “Durant la compareixença, la Inspectora sotasignada constata ¡ posa de manifest l’absència d’un Pla d’Igualtat conforme a la normativa vigent.”