Convoquem vaga a l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament va informar als sindicats que arran d’una nova auditoria de la sindicatura de comptes, en aquest cas a CBB i a IMI, es posa en dubte tres components del nostre salari ordinari:

  • El complement d’experiència professional.
  • El complement d’equiparació A1
  • La paga d’assistència i puntualitat d’abril.

L’auditoria posa en evidència que aquestes tres parts de la retribució no compleixen les previsions de l’EBEP i l’Interventor ja ha anunciat que en el moment que aquest “informe” sigui notificat formalment a l’Ajuntament no signarà la següent nòmina. La previsió és que l’informe es notifiqui el mes de setembre.

  • També diuen que l’increment pactat del 0,75 anual en l’Acord de condicions no es pot abonar perquè tampoc compleix legalitat.

En aquest escenari perillen des de 200 fins a 500 euros mensuals (segons categoria) per cada treballadora i a més de la paga d’abril.

L’Ajuntament proposa incorporar totes les retribucions que perillen en una formulació de la “paga d’abril” transformant-la en un complement de PRODUCTIVITAT que sí que està previst a l’EBEP. El complement de productivitat previst a l’EBEP requereix una avaluació objectiva. En aquest sentit la Diputació de Barcelona té un sistema que diuen que compleix EBEP i que ja ha estat auditat per la sindicatura de comptes i que és el que proposa l’administració.

Es farà una sola avaluació anual que generarà dues retribucions, una de mensual amb els imports equivalents als que ara corresponia als complements d’experiència professional i A1, i una d’anual (abril) amb dues parts, una estrictament relacionada amb l’avaluació i una altre que seguirà relacionada amb l’assistència. Ambdues sumades resulten la retribució que fins ara tenia la paga d’abril.

EFECTES no desitjats: fins ara els complements eren salari i, a partir d’ara, amb una avaluació negativa (“no adequada”) aquests complements no es cobraran. És a dir hi haurà treballadores que perdran, durant un any entre 200 i 500 € mensuals. Igualment perdran la paga d’abril, en cas d’avaluació negativa, i a part també segueix una part de la paga d’abril condicionada a l’assistència com fins ara. Un altre efecte és que dependrem dels gerents per cobrar una part del salari que és un dret individual i no subjecte a condició.

Per tant amb aquest acord entre l’administració i ccoo i ugt hem perdut drets laborals i també seguretat jurídica en el cobrament íntegre del salari.

No oblideu recordar a tots aquells que diuen conèixer l’EBEP a l’art 20.2, diu:

  1. Els sistemes d’avaluació de l’acompliment s’han d’adequar en tot cas a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s’han d’aplicar sense detriment dels drets dels empleats públics.

Aquells que ens diuen que no volien que anés a un pla de pensions ja van acceptar que anés el pagament de triennis i premis.

 

La Intersindical estem en contra d’aquestes avaluacions  i volem que s’esmeni aquest acord assegurant el cobrament íntegre dels salaris actuals per tota la plantilla municipal. És per això que hem acordat afegir-nos a la

 

CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL DIA 27 DE JUNY

 

Secció Sindical de La Intersindical a l’Ajuntament de Barcelona 

Barcelona 18 de juny de 2024