El català ha de ser requisit per a exercir al sistema de salut públic

La igualtat d’accés a l’atenció sanitària és un principi fonamental de justícia social que passa per garantir una atenció equitativa a tots els individus amb independència del seu origen ètnic, raça, gènere, orientació sexual o idioma. Un dels aspectes més crítics d’aquest accés és l’eliminació de la discriminació lingüística als serveis de salut.

La diversitat cultural és una realitat a molts països. Per tant, els serveis de salut han de ser culturalment sensibles i respectuosos amb les diferents comunitats lingüístiques que (co)existeixen en una societat. La no-discriminació lingüística als serveis de salut és un vector bàsic a l’hora de garantir l’accés equitatiu i de qualitat a l’atenció sanitària per a tothom. La capacitat de comunicar-se efectivament amb els proveïdors d’atenció sanitària és essencial per rebre una atenció de qualitat i prendre decisions informades sobre la pròpia salut. En conseqüència, l’omissió d’aquest dret pot tenir conseqüències sobre la salut de les persones i soscavar els principis fonamentals d’igualtat i equitat a l’atenció sanitària.

La no-discriminació lingüística als serveis de salut és un imperatiu ètic i legal. D’acord amb els drets humans, tots tenim dret a un estàndard de salut que garanteixi la igualtat d’accés als serveis d’atenció sanitària adequats, i és ben clar que la discriminació lingüística el viola.

La manca de comprensió lingüística pot posar en perill la seguretat dels i les pacients, que han de poder expressar les seves preocupacions, símptomes i preguntes amb claredat; al seu torn, el personal sanitari ha de poder oferir informació sanitària de manera comprensible. La comunicació efectiva entre el personal sanitari i els i les pacients és essencial per a un diagnòstic precís i un tractament adequat, cosa que és especialment important en situacions crítiques o d’emergència.

Les i els pacients han de ser capaços d’entendre les instruccions mèdiques i els efectes secundaris dels tractaments, així com altres aspectes rellevants per a la seva salut. Quan es presenta una barrera lingüística, molts i moltes pacients poden enfrontar-se a dificultats per accedir a aquesta informació vital, i això pot derivar en una presa de decisions inadequada i en una gestió ineficaç de la seva salut.

La no-discriminació lingüística també és essencial per fomentar la confiança entre les persones usuàries i els proveïdors de salut. Quan les persones usuàries se senten escoltades i compreses en el seu propi idioma, és més probable que confiïn en les recomanacions i tractaments proposats. El resultat és la millora de ll’adherència al tractament i la qualitat de l’atenció rebuda.

Per abordar aquest problema, els proveïdors de serveis de salut han d’implementar enfocaments inclusius que assegurin que cada pacient pot comunicar-se efectivament amb el seu proveïdor sanitari. Disposar de sistemes de sanitat inclusius i adaptats a la diversitat lingüística reforça els principis de justícia i drets humans en l’àmbit de l’atenció sanitària i té un impacte positiu en la salut pública en general.

En conclusió, la no-discriminació lingüística en els serveis de salut és essencial per garantir que totes les persones tinguin igualtat d’accés a una atenció sanitària de qualitat. No es tracta només d’un dret humà fonamental, sinó que reporta uns beneficis tangibles a la societat.

Així doncs, ens manifestem en contra de la recent decisió del Govern Balear d’excloure el requisit del català, llengua autòctona i oficial del territori, per a exercir al sistema de salut públic. Les polítiques neoliberals, discriminatòries i xenòfobes del nou govern del PP i VOX a les Illes no poden estar per sobre de la seguretat dels pacients. És vergonyós que l’odi envers els trets diferencials de la comunitat catalanoparlant empenyi tot un sistema de salut al fracàs, arribant fins i tot a posar en perill la salut de les persones usuàries.

Companys/es de les Illes Balears, us encoratgem a plantar cara al feixisme i a persistir en la defensa dels drets lingüístics que compartim. Sempre al vostre costat en la lluita!