Com és el nou procediment de les baixes mèdiques?

Fins ara quan un treballador estava de baixa era el metge o metgessa qui li donava dues còpies del comunicat de la baixa mèdica. Una primera era per a la persona treballadora i un segona còpia era per a l’empresa, la qual havia de fer arribar al departament de personal independentment de com es trobés de malament.

A partir de l’1 d’abril això canvia. El metge o metgessa expedeix només una còpia de la baixa, que és per a la persona treballadora. I al mateix passa pels comunicats mèdics de confirmació de baixa o d’alta.

(Per aquells que vulgueu més informació podeu consultar el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, on s’estableix aquest nou procediment).

Com que la persona treballadora ja no rebrà la segona còpia que anava dirigida a l’empresa, tampoc l’haurà de tramitar i serà el centre de salut, o segons sigui el cas, la mútua, qui l’enviarà telemàticament a l’Institut Nacional de Seguretat Social, qui a la vegada, serà l’encarregat de fer-ne la comunicació a l’empresa.

A partir de l’1 d’abril és d’aplicació aquesta nova regulació tant per a les baixes noves com per als processos de baixa ja en curs (els que no hagin superat els 365 de durada).

El col·lectiu que no queda afectat per aquests canvis són el personal vinculat a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), que hauran de continuar tramitant els comunicats de baixa com fins ara.

Finalment, volem aclarir que aquests canvis no exclouen l’obligació d’informar  l’empresa de qualsevol absència. D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones treballadores hauran d’informar el seu cap d’unitat o superior jeràrquic immediat de qualsevol absència del lloc de treball, amb caràcter immediat i en la forma que considerin més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’algú de la família, etc).

Si heu trobat interessant aquest article de La Intersindical us animem a compartir-lo!