19 graus de temperatura als centres de treball!

Actualment, el Real Decret Llei 14/2022 d’1 d’agost, que entre d’altres temes regula l’eficiència energètica, en el seu article 29 especifica que la temperatura en interiors a l’hivern és de 19 graus com a màxima des del 30 de setembre de 2022 fins l’1 de novembre de 2023.

La controvèrsia apareix quan en paral·lel s’ha de garantir les condicions ambientals dels llocs de treball, les quals no han de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors

Els treballs sedentaris es classifiquen com treballs que requereixen de temperatures més elevades respecte els treballs lleugers. El confort tèrmic no només està condicionat per la temperatura que marca el termòmetre, sinó també per la humitat relativa així com els corrents d’aire.

Existeix una combinació provada de factors com l’edat, la fatiga, la despesa energètica física deguda a la feina realitzada, la presència de trastorns circulatoris, l’organització de les tasques, les condicions de treball, etc. que tenen un rol important en l’alteració de la salut dels treballadors i poden arribar a desencadenar malalties, des de un petit refredat fins a una pneumònia, entre altres.

Una exposició prolongada a la temperatura de 19ºC és un factor de risc que cal considerar en les avaluacions de PRL perquè, com ja hem dit, el confort no només depèn de la temperatura sinó també de l’activitat sedentària que s’està duent a terme, la humitat, els corrents d’aire i els factors individuals de cadascú.

D’altra banda, el RD 486/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball estableix que a més de tenir present tot l’anterior, cal també tenir en compte les limitacions i els condicionants que pugin imposar, en cada cas, les característiques particulars del lloc de treball. I afegeix que l’aïllament tèrmic dels locals tancats s’ha d’adequar a les condicions climàtiques pròpies del lloc.

Per tot això, en aquells centres de treball que per les tasques que s’hi desenvolupen estigui justificada la necessitat de mantenir uns valors de temperatura diferents als que diu el RDL 14/2022 des de La Intersindical defensarem el que s’ha dit anteriorment i exigirem l’aplicació del RD 486/97 pel que fa als rangs de temperatura (entre 17º i 27ºC per a tasques sedentàries o entre 14º i 25ºC per a taques lleugeres), i a la resta de valors com ara humitat relativa, corrents d’aire, ventilació que indica l’annex III del RD 486/97.