Cal que tot el personal pugui gaudir dels permisos i llicències sense discriminació a causa del lloc de treball

Tot i que en teoria el personal del SOC tenim els mateixos permisos, llicències i drets per a poder
dur a terme la conciliació personal, laboral i familiar a la pràctica això no es produeix en funció del
lloc de treball que s’ocupi, així doncs ens trobem davant una situació greu de discriminació i
vulneració de drets pel lloc de treball ocupat que des de La Intersindical no permetrem!

En especial tindrem cura que es compleixin els drets per garantir:

  1. Una major flexibilitat horària per a la conciliació de la vida personal i laboral.
  2. Interpretació flexible pel que fa al criteri de conciliació familiar, compliment de la
    normativa de permisos en els seus temes legals, sense interpretacions restrictives i que a
    tota l’organització faci la interpretació de la mateixa manera.
  3. No limitar la jornada laboral de teletreball en funció del lloc de treball ocupat i donar
    compliment a la normativa vigent.

En termes de conciliació personal, familiar i laboral cal tenir una tendència a la reducció de la
jornada laboral, primerament tendint a les 35 hores setmanals per acabar arribant a l’objectiu a
les 32 hores setmanals, amb les mateixes retribucions.

En determinats llocs de treball, especialment aquells en els que hi ha atenció ciutadana o requereixen mobilitat caldria poder ampliar la possibilitat de marcatge horari a les 7.00 hores.

Recuperació de les 70 hores d’assumptes propis que amb els anys s’han perdut i no s’han recuperat