Serem +, serem =, serem millors ???

El fals feminisme de la Direcció d’Agents Rurals

El Cos d’Agents Rural (CAR) actualment està regulat per la Llei 17/2003 i el Decret 266/2007. Aquesta normativa detalla les categories i l’estructura del CAR. En tots aquests anys cap govern ni departament on ha estat adscrit el CAR ha estat capaç o ha tingut voluntat de desenvolupar l’estructura per categories que preveu la llei i reglament. Fa 19 anys de la Llei i només hi ha hagut una convocatòria d’agents majors -escala bàsica- (2011), cap convocatòria d’oficials/oficiales –escala bàsica-, 1 convocatòria de sotsinspectors/es – escala executiva-(2018) i cap convocatòria d’inspectors-escala superior. Tot i que semblaria que actualment, amb el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 es vol revertir aquesta situació, malgrat que portem molt retard.

La primera i única convocatòria que s’ha fet de sotsinspectors/es va ser convocada el 2018: s’oferien 50 places de l’escala executiva. Ha estat una convocatòria atípica ja que de les 50 places només la varen aprovar 14 aspirants. Per suplir aquesta mancança la Direcció General d’Agents Rurals prepara una nova convocatòria per sortir publicada aquesta primavera. Aquesta nova convocatòria coincideix amb la campanya que està fent el Departament d’Interior Serem +, serem =, serem millors , on es proposa fer una reserva de places, que serà entre el 25% i el 40% i s’aplicarà en les diferents convocatòries aprovades a partir de l’1 de gener de 2022.

Des de la Secció d’Agents Rurals de La Intersindical vàrem demanar al primer moment que volíem que aquesta convocatòria recollís aquesta reserva de places. La DG no ho vol acceptar ja que diu que la paritat ja es compleix en aquesta categoria, i que la RLT de la categoria de sotsinspector/a està formada per 11 persones: 6 homes i 5 dones. La DG falseja les dades ja que la RLT de la categoria de sotsinspector actualment és de 50 places, per tant el percentatge canvia substancialment si l’agafem del total de RLT o de les places ocupades.

Però no només s’equivoquen quan agafen la RLT estricta de sotsinspector/a, cal afegir a questa RLT de 50 sotsinspectors la de comandaments, concretament la de Cap d’Àrea Bàsica (40 homes-0 dones) i les de Cap d’Àrea Regional (7 homes-1 dona) que segons la Llei han d’estar ocupades per la categoria de sotsinspector. De fet d’aquesta convocatòria acabada, dels 14 aspirants aprovats, dos estan fent les funcions de Cap d’Àrea Bàsica i una està fent de Cap d’Àrea Regional.

Si sumem les places de comandament a les estrictament de sotsinspector/a fa un total de 98 places que consten a la RLT de la categoria de sotsinspector/a, de les quals només 6 estan ocupades per dones:  un percentatge del 5.88% molt llunyà del 40 % que es vol assolir.

Per tant podem afirmar que la DG dels Agents Rurals vol aplicar una política feminista d’aparador i de cara a la galeria però es nega a aplicar les pròpies mesures que han dictaminat des del propi Departament.

Des de la secció d’Agents Rurals de La Intersindical continuarem lluitant per assolir unes polítiques igualitàries realistes i eficients i no unes polítiques d’aparador.