Nova regulació de la situació administrativa d’excedència per incompatibilitat

A partir de l’1 de gener de 2022 la persona funcionària de carrera o laboral fix que ocupi una plaça d’interinatge no podrà acollir-se a l’excedència per incompatibilitats. En tot cas, això serà possible només acollint-se a una excedència voluntària per interès particular.

Quines implicacions té l’excedència voluntària per interès particular?

  1. – No s’hi podrà acollir tothom:
    Es requereix una antiguitat mínima de 5 anys per poder demanar aquesta excedència.
  2. – Permanència obligatòria de dos any en aquesta situació:
    Per tant, una persona funcionària o laboral fix indefinit en el cas que se li ocupi la plaça abans d’aquests dos anys no podrà demanar tornar a la plaça que té en propietat fins passat aquest període. Mentrestant, aquesta persona es quedarà sense feina.

Podré cobrar la prestació per desocupació?
S’haurà de complir amb els requisits exigits per poder cobrar la prestació entre els quals està: “Haver treballat i cotitzat a desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar”. Recordem que els funcionaris de carrera no cotitzem per aquesta prestació.

Quina durada té i quina quantitat rebré si hi tinc dret?
La durada de la prestació anirà en relació als dies cotitzats: des d’un màxim de 2 anys a partir de 2160 dies cotitzats, a un mínim de 4 mesos si només es té un any cotitzat.

La quantia a percebre és del 70% de la base reguladora els primers 180 dies de prestació i del 50 % a partir del dia 181. Recordem que també hi ha uns topalls màxims de 1.182,16 € si no es tenen fills, 1.351,04 € si es té 1 fill/a i de 1519,92 € si es tenen 2 o més fills/es.

Des de La Intersindical considerem que és una pèrdua més de drets laborals i més quan l’Administració no ha procurat ni garantit durant molt temps els sistemes de promoció i de carrera professional que reivindiquem des de fa temps i que estan regulats en la normativa de Funció Pública. Es desprèn la poca preocupació del’Administració envers el seu personal.

Des de La Intersindical exigim:

  • Cap pèrdua més de les nostres condicions de treball.
  • Que l’Administració compleixi amb el que exigeix la Llei i faciliti els sistemes de promoció professional establerts.
  • Que l’Administració posi fil a l’agulla i desenvolupi una Llei de la Funció Pública catalana on poder desenvolupar d’una vegada el dret a la carrera professional.