Estabilització del personal interí: preguntes més freqüents

Índex de continguts

El nostre posicionament
1.- Quina norma regula l’estabilització?
2.- Quin és el posicionament de La Intersindical?
3.- La Llei ja està en vigor?
4.- Quines mesures d’estabilització d’ocupació temporal estableix la Llei 20/2021?
5.- Quin és l’objectiu de l’estabilització?
6.- Quins requisits hauran d’acomplir els nous processos d’estabilització?
7.- Què és una plaça estructural?
8.- Entenem per “plaça” el número de plaça que surt a l’expedient del Portal ATRI (https://atriportal.gencat.cat/) o a qualsevol eina d’informació i serveis per al personal de les administracions públiques catalanes?
9.- Que és l’abús de temporalitat?
10.- A qui afectaran els nous processos d’estabilització previstos?
11.- I si he estat afectat en un concurs de trasllat o promoció interna i m’han canviat de plaça?
12.- I si he pujat de nivell?
13.- Què passa amb les professionals afectades pels processos dels Plans d’Estabilització i Consolidació de Plantilles (PESCO)?
14.- I les professionals que han perdut la plaça i estan sense nomenament / contracte?
15.- En què consisteixen les compensacions econòmiques?
16.- En quina situació queden les places no incloses en el 3r PESOT ni en la convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada?
> Per aclarir qualsevol altre qüestió sobre l’estabilització podeu posar-vos en contacte amb nosaltres

– El nostre posicionament 

Havent conegut el redactat definitiu de la nova Llei, pensem que continua sent insuficient i que genera massa incerteses entre els treballadors, de manera que el risc de patir l’ERO més gran de la història continua present. És cert que s’han habilitat els instruments que des de la Intersindical demanàvem per a “l’estabilització de les plantilles”, com ho és el concurs de mèrits, cosa que suposa un avenç per a determinats col·lectius. Però, alhora, s’hi han posat uns condicionants restrictius i queda en mans de cada administració com aplicar-los, de manera que la incertesa continua.

Per corregir l’abús de temporalitat no només s’ha d’aconseguir estabilitzar les places, sinó que s’ha d’acabar amb la interinitat crònica de milers de treballadors públics que, de forma concatenada o no, en la mateixa o en diverses places, han cobert les necessitats de les administracions catalanes.

Tot i que clarament la Llei parla en tot moment de places i no de persones i que els principis de mèrit, capacitat i igualtat han de regir els processos, caldria plantejar mesures d’estabilització addicionals per a aquells docents que, un cop realitzats els diferents processos quedin exclosos de l’estabilització. (Possibilitat pla d’estabilització posterior).

Des de la perspectiva d’Educació i amb la capacitat que tindrà la Generalitat per a l’execució de la Llei (Disposició final 1a), caldrà que el Departament d’Educació precisi bé què són les places estructurals (perquè no queden definides), que estableixi els criteris i que publiqui les places que entrarien en el procés de concurs de mèrits i en el concurs-oposició. De la mateixa manera, caldrà precisar el concepte “que hagin estat ocupades amb caràcter temporal i de manera ininterrompuda” perquè no queda definit.

L’actual projecte de Llei genera greuges, ja que d’una banda obre la via del concurs de mèrits per a les places ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, mentre que les places ocupades ininterrompudament entre el 31 de desembre de 2017 i el 31 de desembre de 2020 s’hauran de convocar per concurs-oposició.

En aquesta llei també es manté l’acomiadament als tres anys d’ocupar la vacant per als nous nomenaments que s’han fet arran de la “Icetada”, així com la indemnització en cas d’acomiadament de 20 dies de retribucions fixes per any treballat, i no de 33, amb una limitació de 12 mensualitats.

Altra vegada, el futur de moltíssims treballadors catalans s’ha decidit a Madrid, en aquest cas, al Congreso espanyol, ja que el Govern autonòmic no té prou capacitat legislativa com per establir els mecanismes necessaris per a l’estabilització.

La nostra aspiració, més enllà de la reivindicació concreta que tenim en aquest moment, és la d’assolir un marc català de relacions laborals que només serà possible mitjançant la construcció d’una República catalana independent.

1.- Quina norma regula l’estabilització? 

La norma que inicialment va pretendre regular l’estabilització de les interines és el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233) (en endavant RDL). Aquesta norma va ser modificada per la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21651) és l’article 2 de la Llei 20/2021 la que regula el 3r procés d’estabilització d’ocupació temporal i la convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada.

2.- Quin és el posicionament de La Intersindical? 

El nostre posicionament el podeu consultar en la nostra Guia pràctica en relació als processos d’estabilització del personal interí de les administracions públiques a l’enllaç següent: https://www.intersindical-csc.cat/2022/02/21/la-intersindical-publica-una-guia-practica-en-relacio-als-processos-destabilitzacio-del-personal-interi-de-les-administracions-publiques/    

3.- El RDL ja està en vigor? 

La Llei està en vigor des del passat 30 de desembre de 2021.

Els efectes de les previsions contingudes en l’article 1 sobre modificació dels arts. 10, 11 i la disposició addicional 17 del Text Refós del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant TREBEP) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719) seran aplicables únicament respecte del personal temporal nomenat o contractat amb posterioritat al 30/12/2021, excepte al personal docent i del personal estatutari i equivalent dels serveis de salut, pel qual es manté el període màxim d’adaptació normativa d’1 any (08/07/2022) establert al RDL.

En tot cas, el 3r procés d’estabilització d’ocupació temporal i la convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada establerts en l’article 2 de la Llei 20/2021 són vigents des del 30/12/2021 per a tot el personal del sector públic.

4.- Quines mesures urgents per a la reducció de la temporalitat inclou el RDL? 

D’una banda s’estableix un procés d’estabilització d’ocupació temporal i de l’altra una convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada.

5.- Quin és l’objectiu de l’estabilització?  

Reduir la taxa d’ocupació temporal a uns percentatges per sota del 8%. La taxa és la proporció del nombre de places estructurals interines per vacant sobre el total del nombre de places estructurals. Actualment a Catalunya es situa al voltant del 30%.

6.- Quins requisits hauran d’acomplir els nous processos d’estabilització?  

Terminis

 • Abans de l’1/06/2022: publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació.
 • Abans del 31/12/2022: publicació al DOGC de les convocatòries dels processos selectius.
 • Abans del 31/12/2024: finalització dels processos selectius.

Sistemes de selecció

3r procés d’estabilització d’ocupació temporal 🡪 Concurs-oposició

 • Places estructurals ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors al 31/12/2020 + Places no convocades a data 30/12/2021, o bé les convocades ja resoltes i sense cobrir de les taxes addicionals dels PESCO 2017 i 2018.
 • Fase de concurs amb 40% de la puntuació total (es tindrà en compte majoritàriament l’experiència a la categoria).
 • Serà negociable en cadascun dels àmbits territorials autonòmics i locals que els exercicis de la fase d’oposició no siguin eliminatoris.
 • Dret a compensació econòmica en cas de finalització de la relació laboral, sempre i quan l’interí/na s’hagi presentat al procediment selectiu sense haver-lo superat.

Convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada 🡪 Concurs de valoració de mèrits :

 • Places estructurals ocupades amb caràcter temporal i ininterrompudament des d’abans de l’1/06/2016 + Places vacants de naturalesa estructural ocupades temporalment per personal temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016.

Aquests processos es realitzaran per una única vegada i podran ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials autonòmics i locals.

7.- Què és una plaça estructural?  

Places estructurals són aquelles que tenen caràcter permanent en l’administració pública. Aquestes places s’ocupen preferentment per personal funcionari de carrera, però també poden ser ocupades per personal funcionari interí per vacant, personal laboral indefinit, personal laboral temporal, personal associat, personal eventual, òrgans superiors i alts càrrecs, i altres directius.

En cap cas són estructurals les places interines ocupades per altres circumstàncies diferents a les de vacant, com per exemple: substitució transitòria del titular, ni per programes de caràcter temporal, ni per excés o acumulació de tasques que tenen la consideració de caràcter conjuntural.

8.- Entenem per “plaça” el número de plaça que surt a l’expedient del Portal ATRI (https://atriportal.gencat.cat/) o a qualsevol eina  d’informació i serveis per al personal de les administracions públiques catalanes?  

El codi de la plaça és la que consta als nomenaments i documentació dels registres de personal de cada Departament.

9.- Que és l’abús de temporalitat?  

L’abús de temporalitat fa referència a abusos derivats de la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada. La Justícia Europea considera abús de temporalitat ocupar un lloc estructural amb contractes temporals durant més de 3 anys.

10.- A qui afectaran els nous processos d’estabilització previstos?  

S’afecten places no persones.

Les places afectades són les indicades en la resposta a la pregunta 6.Quins requisits hauran d’acomplir els nous processos d’estabilització?

11.- I si he estat afectat en un concurs de trasllat o promoció interna i m’han canviat de plaça?  

A l’última promoció interna l’interí/na es va quedar un dia fora per la pressa de possessió i renúncia del funcionari de carrera i al dia següent fou nomenat de nou al mateix numero de plaça. T’afectaria perquè hi ha hagut una baixa i nova alta, per tant, hi ha un nou nomenament amb data d’inici diferent.

12.- I si he pujat de nivell?  

La promoció professional no afecta la plaça. Es manté la mateixa plaça amb la mateixa data inicial de nomenament però es millora el nivell professional amb conseqüències econòmiques.

13.- Què passa amb les professionals afectades pels processos dels Plans d’Estabilització i Consolidació de Plantilles (PESCO)?  

Entenem que els processos convocats continuen tal com regula la convocatòria concreta de cadascun d’ells.

14.- I les professionals que han perdut la plaça i estan sense nomenament / contracte?  

Si l’Administració te necessitats convocarà processos de selecció de personal interí als quals podrà optar. El nou nomenament ja contemplarà  l’ajustament a la Llei 20/2021 i per tant, tindrà data d’Inici i data de finalització amb una durada màxima de tres anys (amb les excepcions d’adaptació normativa del personal docent i estatutari o equivalent dels serveis de salut).

15.- En què consisteixen les compensacions econòmiques?  

Es preveu una compensació econòmica de 20 dies de retribucions fixes per any treballat (prorratejada per mesos els períodes de temps inferiors a 1 any, fins a un màxim de 12 mensualitats) :

 1. Per al personal funcionari interí nomenat i laboral temporal contractat que hagin cessat de forma efectiva i que hagin participat en el 3er procés selectiu d’estabilització sense haver-lo superat.
 2. Per al personal funcionari interí nomenat i laboral temporal contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei :
  • Dret des del cessament efectiu.
  • Quantia referida exclusivament al nomenament causa de l’incompliment.
  • No compensació en casos de finalització per causes disciplinàries ni per renúncia voluntària.

16.-  En quina situació queden les places no incloses en el 3r PESOT ni en la convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada?  

Places ocupades per personal interí 30/12/2021 (o data adaptació personal docent i estatutari o equivalent dels serveis de salut) o abans

 • Aquestes places, estan incloses en les ofertes corresponents. Segueixen el procés selectiu establert en la corresponent convocatòria. Si les places de les t. addicionals ofertes 2017 i 2018 no s’han convocat / convocades sense cobrir han d’entrar en el 3r PESOT 🡪concurs oposició + resta de condicions.
 • En cas de cessament per incompliment de termini màxim de permanència, si l’administració no reconeix la compensació econòmica quan el personal interí sigui cessat, aquest pot exigir-la en seu judicial, com passava fins ara. Si no es cessat, pot denunciar la condició d’indefinit/da no fix.

Places ocupades per personal interí després del 30/12/2021 (o data adaptació personal docent i estatutari o equivalent dels serveis de salut)

 • Termini màxim de permanència segons modalitat de la interinitat.
 • Noves causes de finalització de la interinitat.
 • Les interinitats per vacant hauran de ser objecte de cobertura mitjançant qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat. No obstant:
  • Passats 3 anys 🡪 fi relació interinitat 🡪 només es podrà ocupar la plaça per personal funcionari de carrera | excepte si procés selectiu desert 🡪 la plaça es pot tornar a cobrir amb un nomenament de funcionari interí.
  • Excepció: l’interí/na pot romandre a la plaça fins que es resolgui la convocatòria , sempre que aquesta s’hagi publicat en els 3 anys des de l’inici nomenament interí, i en els 3 anys des de la corresponent oferta pública.
 • Dret a compensació econòmica:
  • Equivalent a 20 dies de les seves retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 12 mensualitats
  • Dret des del cessament efectiu.
  • Quantia referida exclusivament al nomenament causa de l’incompliment.
  • No compensació en casos de finalització per causes disciplinàries ni per renúncia voluntària.
 • No dret a compensació econòmica
  • Si la plaça vacant es ocupada dintre del termini màxim de permanència de 3 anys mitjançant mecanismes de provisió o de mobilitat.
  • Si la plaça s’ha convocat per un sistema de selecció en els 3 anys des de l’inici del nomenament, i abans de 3 anys des de l’oferta, podrà romandre fins a la resolució de la convocatòria, i, en aquest cas, no tindrà dret a compensació econòmica.
 1.  

Per aclarir qualsevol altre qüestió sobre l’estabilització podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a:

Sectorial d’Administracions locals: administracions.locals@intersindical-csc.cat

Sectorial d’Educació: educacio@intersindical-csc.cat

Sectorial de Sanitat: ics@intersindical-csc.cat

Sectorial de la Generalitat i ens adscrits: gencat@intersindical-csc.cat

Sectorial d’Universitats i centres de recerca: universitats@intersindical-csc.cat