La Intersindical rebutgem la LOSU perquè no es fa atenent a les necessitats i interessos de les universitats del nostre país

El 31 d’agost el ‘consejo de Ministros’ va aprovar l’avantprojecte de ‘Ley Orgánica del Sistema Universitario’, excloent del debat al sindicalisme nacional i de classe a bastament representat a les nostres universitats per la Intersindical, però si, tanmateix, amb el concurs i vistiplau dels sindicats del règim. La Intersindical som el sindicat que més ha crescut a Catalunya en els darrers anys, també a la Universitat i malgrat no ser  convocats com a sindicat representatiu, hem estat llegint i analitzant aquesta proposta (i les mínimes modificacions introduïdes) en base a si seria la llei que voldríem per al nostre propi país.

Fruit d’aquest debat, des de la sectorial d’Universitats i Centres de Recerca de la Intersindical, volem compartir amb la comunitat universitària el nostre posicionament:

NO volem cap llei d’aquesta rellevància sense Memòria Econòmica adjunta. VOLEM una universitat pública catalana dotada amb els recursos necessaris perquè surti de la precària situació infrafinançament en què es troba. VOLEM dotar l’estudiantat de les nostres universitats de les beques necessàries per accedir-hi.

NO volem una llei universitària que mantingui les diferències entre personal (PDI i PAS) funcionari i contractat. VOLEM una Universitat que equipari les dues figures a tots els aspectes, sense cap imposició percentual de la figura funcionarial vers la figura laboral (lamentem la voluntat segregacionista de la llei i la gran oportunitat desaprofitada)

NO volem figures contractuals que permeten la precarització laboral de professorat per cobrir necessitats docents estructurals. VOLEM un pla de  carrera acadèmica clara que respecti els drets del personal laboral.

NO volem un model d’universitats que mesuri la seva qualitat per les seves classificacions en rànquings. VOLEM una universitat pública catalana dotada amb els recursos necessaris per impulsar projectes de recerca de qualitat. VOLEM tenir capacitat de retenir el talent que generem perquè no hagi de marxar a treballar a fora per manca d’oportunitats a casa nostra.

NO volem una llei que interfereix en l’autonomia universitària i obre la porta a intromissions privades en la gestió de la universitat pública. VOLEM una gestió democràtica, autònoma i transparent de la Universitat.

NO volem una llei “fuminista”. Aquesta llei l’han vestida de lila però el que proposa  és augmentar la pressió sobre les dones per aconseguir composicions equilibrades en òrgans col·legiats o desenvolupar la seva carrera professional. VOLEM una llei que impulsi l’equitat de gènere real en totes les etapes i la promoció dins la  carrera professional, basada en la justícia social.

NO volem una llei Universitària que basa la qualitat en l’avaluació permanent de l’activitat docent del professorat. VOLEM una llei d’Universitats  que fomenti la qualitat en la millora contínua de totes les activitats pròpies de la Universitat: docència, recerca, i transferència a la societat i que en millori l’organització i la coordinació. VOLEM que totes aquestes activitats tinguin finançament necessari de forma estructural i amb unes  condicions de treball dignes.  

NO volem una contractació o promoció basada en un sistema centralitzat i espanyolitzat on la nostra llengua en sigui directament exclosa. VOLEM una llei que garanteixi el respecte a treballar, fer docència i recerca en català.

VOLEM una definició clara de què és i quina és la funció d’una Universitat (que NO trobem a la llei) 

Així doncs, com a sindicat que treballa per assolir la República Catalana independent, feminista, de drets i social, la Intersindical denunciem el caràcter centralitzador i espanyolitzador d’aquesta proposta de llei, No ens serveix ni aquesta ni cap altra llei universitària que no estigui feta atenent a les necessitats i interessos del nostre país.

  • Pública: finançament 100% públic de les universitats catalanes com a base del model per garantir la qualitat, l’autonomia universitària, condicions laborals dignes i la gratuïtat del sistema com a mesura per facilitar l’accés de les classes treballadores a la formació superior. 
  • Catalana: el català com a llengua vehicular a les aules i en la recerca.
  • Feminista: mesures efectives per a garantir la presència de les docents en totes les categories professionals i al capdamunt del govern de les universitats. Mesures d’equitat per superar el terra enganxós i les bretxes. Docència i recerca amb perspectiva de gènere. 
  • Democràtica: eliminació del Consell Social, Participació efectiva de la comunitat universitària en el govern de les universitats.
  • Social: transferència social de la recerca. 

Per a sobreviure com a societat i país ens cal una universitat catalana, pública i de qualitat i al servei del nostre poble.

Convidem la comunitat universitària a parlar del model d’universitat que volem com  a clau de volta per garantir els nostres drets inalienables de país.