Estabilització del personal interí: preguntes més freqüents

Sumari (pica damunt la pregunta que t’interessi).

 

– La norma afecta tots els empleats públics?
Sí, excepte el personal docent, estatutari i equivalent dels serveis de Salut, pel qual s’estableix un període d’adaptació normativa d’1 any.

– El Decret afecta també el personal amb vinculació laboral?
El Decret regula la contractació en el sector públic, sigui quina sigui la seva forma, per tant, també afecta el personal laboral.

– Hi ha persones que porten molts anys treballant, però la plaça ha anat canviant bé sigui pels canvis de noms o reestructuracions dels departaments. Això es contempla d’alguna manera?
L’antiguitat és el temps total treballat a l’Administració, és igual fins i tot si es tracta d’administracions diferents, ara bé, la proposta d’esmena que han introduït alguns partits polítics per convalidar el Decret parla d’haver ocupat durant 10 anys la mateixa plaça i que no hagi estat convocada en aquest temps. Per tant, aquelles places que han sofert canvis mantindran l’antiguitat, però no podran acollir-se a l’esmena si finalment es recull al Decret perquè no compliran els requisits.

– I si he estat afectat en un concurs de trasllat o promoció interna i m’han canviat de lloc?
A l’última promoció interna l’interí es va quedar un dia fora per la pressa de possessió i renúncia del funcionari i al dia següent fou nomenat de nou al mateix numero de plaça. Ens afecta perquè hi ha hagut una baixa i nova alta, per tant, hi ha un nou nomenament amb data d’inici diferent.

– I si he pujat de nivell?
La promoció professional no afecta la plaça. Es manté la mateixa plaça amb la mateixa data inicial de nomenament però es millora el nivell professional amb conseqüències econòmiques.

– Els 10 anys són per serveis prestats o al mateix lloc?
De la redacció literal del Decret s’entén que és al mateix lloc i a més, que aquest no hagi estat convocat en un procés de selecció durant aquests 10 anys.

– Què és una plaça estructural?
Són aquelles places existents i pressupostades vacants per jubilació, mort o desaparició del funcionari titular sense amortització o desaparició de la plaça. A diferència dels interinatges de nova creació en places no existents (no estructurals) per augment de tasques, necessitats puntuals dels serveis, campanyes temporals, etc.

– Entenem per “plaça” el número de plaça que surt a l’expedient de l’ATRI?
El codi de la plaça és la que consta als nomenaments i documentació dels registres de personal de cada Departament.

– Els laborals indefinits no fixes es consideren també interins? S’inclouen també en el decret?
No. Cal distingir entre interins i laborals. Els interins són funcionaris, és a dir, treballadors que ocupen llocs de treball dins l’administració que han de ser ocupats per processos de selecció administrativa (oposicions) amb vinculació al dret administratiu. Els laborals són treballadors (com els de qualsevol empresa de l’àmbit mercantil) que treballen per a empreses públiques o en una relació laboral subjecte a dret laboral dins una administració. Malgrat la diferència, als laborals també els afecta el Decret perquè regula la contractació laboral dins l’Administració sigui quina sigui la seva forma jurídica.

– Funció Pública i/o els departaments corresponents congelaran/aturaran futures convocatòries programades o que tenia previst treure en un futur proper?
No sabem el que farà Funció Pública o els departaments en qüestió. El que podem deduir és que els processos que estaven convocats continuaran i aquells que no han estat convocats quedaran aturats per adaptar la convocatòria a les noves exigències legals que sorgeixin del Decret.

– Què passa amb la gent a qui ja se li ha convocat l’oposició pel pla PESCO?
Entenem que els processos convocats continuen tal com regula la convocatòria concreta de cadascun d’ells.

– I la gent que ha perdut la plaça i està sense nomenament/contracte?
Si l’Administració té necessitats convocarà processos de selecció d’interins als quals podrà optar. El nou nomenament ja inclourà l’ajustament al Decret i per tant, tindrà data d’inici i de fi amb una durada màxima de tres anys.

– Com afecta el personal que ve de borsa de treball? Per exemple, una persona que fa dos anys i mig que ocupa una plaça d’interina, però porta des del 2009 fent substitucions (7 anys cotitzats). Se li comptabilitza el temps que ocupa una plaça o el temps que porta fent substitucions?
A efectes d’antiguitat i triennis es computa el temps total. A efectes que el redactat final del decret pugui contemplar alguna avantatge per a la gent que porta certs anys en una plaça,imaginem, del redactat actual, que es computarà, per accedir a aquest possible avantatge, el temps ocupat en la darrera plaça.

– El Decret afecta el personal laboral temporal de consorcis?
El Decret afecta qualsevol treballador de l’Administració pública i els seus ens adscrits o empreses públiques. És d’àmbit estatal.

– El Decret ja està en vigor ?
El Decret va ser convalidat el 22 de juny del 2021, per tant, està en vigor i és d’aplicació. No obstant, els partits polítics que van donar suport a la convalidació del Decret aprovat per consell de ministres, va proposar tramitar el Decret per via de legislació parlamentaria, per tant, s’ha obert aquest tràmit on alguns d’ells han presentat esmenes que poden modificar el redactat final de la llei que s’aprovi. Mentrestant, el Decret és plenament vàlid.

– L’aplicació serà per al personal contractat abans de l’entrada en vigor del decret?
L’aplicació del Decret es durà a terme a les noves contractacions que es produeixin a partir de la seva entrada en vigor.

– A l’administració local quin temari es d’aplicació?
En els processos d’estabilització a l’Administració local NO serà d’aplicació obligatòria els articles 8 i 9 del RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen els programes mínims (temari) a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració local.

– Qui farà les proves de selecció a l’Administració local?
Els ajuntaments poden delegar la gestió de les proves de selecció a les Diputacions o altres ens supramunicipals.

– Com afecten les sentències que hi ha dictades del TSJUE?
No ens afecta perquè totes són iniciades en processos de referència de personal laboral i estatutari.