Estabilització del personal interí: preguntes més freqüents

Índex de continguts

El nostre posicionament
Quadre resum d’estabilització. M’afecta?
1.- Quina norma regula l’estabilització?
2.- Quin és el posicionament de La Intersindical?
3.- El RDL ja està en vigor?
4.- Quines mesures urgents per a la reducció de la temporalitat inclou el RDL?
5.- El RDL afecta tots els empleats públics?
6.- El RDL afecta també el personal amb vinculació laboral?
7.- Quines novetats s’inclouen per al funcionari interí?
8.- Quines novetats s’inclouen per al personal laboral?
9.- Quines novetats s’inclouen per al personal investigador?
10.- Quin és l’objectiu de l’estabilització?
11.- Què és una plaça estructural?
12.- Entenem per “plaça” el número de plaça que surt a l’expedient del Portal ATRI (https://atriportal.gencat.cat) o a qualsevol eina d’informació i serveis per al personal de les administracions públiques catalanes?
13.- Que és l’abús de temporalitat?
14.- A qui afectaran els nous processos d’estabilització previstos?
15.- Quins requisits hauran d’acomplir els nous processos d’estabilització?
16.- Hi ha persones que porten molts anys treballant, però la plaça ha anat canviant bé sigui pels canvis de noms o reestructuracions dels departaments. Això es contempla d’alguna manera?
17.- Respecte la proposta de convocatòria especial que han introduït alguns partits polítics per la convalidació del RDL, els 10 anys són per serveis prestats en general o en la mateixa plaça?
18.- I si he estat afectat en un concurs de trasllat o promoció interna i m’han canviat de lloc?
19.- I si he pujat de nivell?
20.- Els laborals indefinits no fixes es consideren també interins? S’inclouen també en el RDL?
21.- Funció Pública i/o els departaments corresponents congelaran / aturaran futures convocatòries programades o que tenia previst treure en un futur proper?
22.- Què passa amb les professionals afectades pels processos dels Plans d’Estabilització i Consolidació de Plantilles (PESCO?
23.- I les professionals que han perdut la plaça i estan sense nomenament / contracte?
24.- Com afecta el personal que ve de borsa de treball? Per exemple, una persona que fa dos anys i mig que ocupa una plaça d’interina, però porta des del 2009 fent substitucions (7 anys cotitzats). Se li comptabilitza el temps que ocupa una plaça o el temps que porta fent substitucions?
25.- El RDL afecta el personal laboral temporal de consorcis?
26.- L’aplicació serà per al personal contractat abans de l’entrada en vigor del RDL?
27.- Com afecten les sentències que hi ha dictades del TSJUE?
28.- En què consisteixen les compensacions econòmiques?
> Per aclarir qualsevol altre qüestió sobre l’estabilització podeu posar-vos en contacte amb nosaltres

– El nostre posicionament 
L’ICETADA és la porta a l’ERO més gran de la història de Catalunya. 

Lluny de resoldre la mala praxi de les administracions públiques, que afecta el personal que fa anys està en situació d’inestabilitat laboral, planteja mesures que no ho resolen ni tenen en compte el bagatge i l’expertesa adquirida per aquest personal, que pot acabar acomiadat, amb la consegüent pèrdua de qualitat en el servei que hem d’oferir a la ciutadania.

La Intersindical defensem la plena estabilització del conjunt dels i les treballadores públiques i, per això, de manera realista, proposem mesures extraordinàries que ens permetin arribar a una solució estructural. 

Resumint-ho molt, proposem posar en pràctica un mecanisme que ja permet el marc legal actual i que permet avançar cap a la plena estabilització del personal: el concurs de mèrits.

Quadre resum d’estabilització. M’afecta? 

Vinculació

M’afecta?

Funcionari interí

Interí per vacant 

Ocupes una plaça estructural, dotada pressupostàriament i ininterrompudament almenys al període 31/12/2017 – 31/12/2020, i no s’ha vist inclosa en els processos d’estabilització dels anys 2017 i 2018.

SI1

Resta de casos

NO2

Per substitució transitòria dels titulars

NO

Per execució de programes de caràcter temporal

NO

Per excés o acumulació de tasques

NO

Personal laboral temporal

Ocupes una plaça estructural, dotada pressupostàriament i ininterrompudament almenys al període 31/12/2017 – 31/12/2020, i no s’ha vist inclosa en els processos d’estabilització dels anys 2017 i 2018.

SI1

Resta de casos

NO2

1 Excepció: Excepte el personal docent, estatutari i equivalent dels serveis de Salut, pel qual s’estableix un període d’adaptació normativa d’1 any. Transcorregut aquest termini sense que es produeixi l’esmentada adaptació, t’afectaria.

2 Notes importants en aquests casos:

 1. La plaça pot estar inclosa en els processos d’estabilització dels anys 2017 i 2018.
 2. A més, la proposta d’esmena que han introduït alguns partits polítics per convalidar el RDL inclou una proposta de convocatòria especial per aquelles places ocupades durant més de 10 anys per personal funcionari interí o laboral temporal i que no hagi estat convocada en aquest temps.
 3. D’altra banda, en les esmenes al Projecte de Llei, alguns grups polítics proposen que el topall sigui de 3 anys i altres que sigui de 10 anys.

1.- Quina norma regula l’estabilització? 
La norma que pretén regular l’estabilització de les interines és el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11233) (en endavant RDL). 

2.- Quin és el posicionament de La Intersindical? 
El nostre posicionament el podeu consultar en la Proposta d’acord del personal en situació d’abús de temporalitat en l’àmbit de les administracions públiques a l’enllaç següent:  https://www.intersindical-csc.cat/wp-content/uploads/2021/05/proposta_acord_personal_situacio_abus_temporalitat_administracions_publiques-2.pdf 

3.- El RDL ja està en vigor? 
El RDL va ser convalidat el 21 de juliol del 2021. Està en vigor i per tant, es d’aplicació, des del 9 de juliol de 2021 tal i com preveu el propi RDL. 

No obstant, els partits polítics que van donar suport a la convalidació del RDL aprovat per consell de ministres, va proposar tramitar-lo per via de legislació parlamentaria, per tant, s’ha obert aquest tràmit on alguns d’ells han presentat esmenes que poden modificar el redactat final de les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en la Llei que s’aprovi. Mentrestant, el RDL és plenament vàlid.

4.- Quines mesures urgents per a la reducció de la temporalitat inclou el RDL? 

a/ Modificació del Text Refós del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant TREBEP). Les següents modificacions seran d’aplicació únicament respecte al personal temporal nomenat o contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor del RDL, a partir del 09/07/2021:

  • Modificació de l’article 10. Funcionaris interins
  • Introducció d’una nova disposició addicional dissetena. Mesures dirigides a el control de la temporalitat en l’ocupació pública.

b/ Aprovació de nous processos d’estabilització d’ocupació temporal per les diferents AAPP.

c/ Mesures per a l’àmbit local

d/ Mesures de seguiment de la temporalitat

e/ Mesures de seguiment pressupostari

f/ Mesures d’agilitació dels processos selectius

g/ Processos d’estabilització d’ocupació temporal de personal investigador

h/ Règim jurídic dels processos d’estabilització d’ocupació temporal ja convocats.

i/ Adaptació de la normativa de personal docent i de personal estatutari i equivalent dels serveis de salut.

5.- El RDL afecta tots els empleats públics? 
Sí, excepte el personal docent, estatutari i equivalent dels serveis de Salut, pel qual s’estableix un període d’adaptació normativa d’1 any. Transcorregut aquest termini sense que es produeixi l’esmentada adaptació de la legislació específica seran de plena aplicació a aquest personal les previsions contingudes en els arts. 10, 11 i en la D.A. 17a del  TREBEP. 

Consulteu la taula resum d’estabilització M’afecta? Per a més informació.

6.- El RDL afecta també el personal amb vinculació laboral? 
El RDL regula la contractació en el sector públic, sigui quina sigui la seva forma, per tant, també afecta el personal laboral.

7.- Quines novetats s’inclouen per al funcionari interí? 
Les novetats que s’inclouen al RDL per al personal funcionari interí nomenat amb posterioritat a la seva entrada en vigor són (a partir del 09/07/2021):

 1. Períodes màxims de cobertura de places:
  1. Interí per vacant: 3 anys
  2. Substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.
  3. Execució de programes de caràcter temporal: 3 anys, ampliables fins a 12 mesos més.
  4. Excés o acumulació de tasques: 9 mesos, dins d’un període de 18 mesos.
 2. Procediments de selecció personal funcionari interí
  1. Seran públics
  2. Es regiran en tot cas pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i celeritat.
  3. La finalitat serà la cobertura immediata del lloc de treball.
  4. El nomenament no donarà lloc en cap cas al reconeixement de funcionari de carrera.
 3. Causes de finalització de nomenament interí
  1. Cobertura del lloc per personal funcionari de carrera.
  2. Per raons organitzatives.
  3. Per finalització del termini recollit en el nomenament.
  4. Per finalització de la causa del nomenament.
 4. Forma de cobertura de les places estructurals interines per vacant
  1. Per qualsevol dels mecanismes de provisió de places
  2. Per mecanismes de mobilitat.
  3. Transcorreguts 3 anys des del nomenament, es produirà el cessament de la persona nomenada interina, i la plaça només podrà ocupar-se per personal funcionari de carrera, excepte si la plaça queda deserta, cas en el qual es podrà efectuar altre nomenament de personal interí (no necessàriament a la mateixa persona que ocupava la plaça de forma interina).
   • Excepció: si la plaça ha estat convocada dintre dels 3 anys des del nomenament interí, la persona que ocupa la plaça de forma interina podrà romandre-hi fins la resolució de la convocatòria però el seu cessament no donarà lloc a cap compensació econòmica.
 1. Aplicació del règim general del personal funcionari de carrera
  Aquest règim se’ls hi aplicarà amb la condició que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament, excepte aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera.

8.- Quines novetats s’inclouen per al personal laboral? 
Per al personal laboral temporal contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor del RDL (a partir del 09/07/2021) són:

 1. Procediment de selecció personal laboral
  a/ Seran públics
  b/ Es regiran en tot cas pels principis d’igualtat, mèrit, i capacitat.
 2. Procediment de selecció de personal laboral temporal
  a/Seran públics
  b/Es regiran en tot cas pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i celeritat.
  c/La finalitat serà la d’atendre raons expressament justificades de necessitat i d’urgència.

9.- Quines novetats s’inclouen per al personal investigador? 
En els processos d’estabilització d’ocupació temporal de personal investigador, tant els derivats de les lleis de pressupostos generals de l’Estat per a 2017 i 2018 que no hagin estat convocats o, que havent estat convocats i resolts, hagin quedat sense cobrir i hagin de tornar a convocar-se, així com en el procés previst en el RDL, podrà aplicar-se el sistema de concurs previst a l’article 26.4 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

10.- Quin és l’objectiu de l’estabilització? 
Reduir la taxa d’ocupació temporal a uns percentatges per sota del 8%. La taxa és la proporció del nombre de places estructurals interines per vacant sobre el total del nombre de places estructurals. Actualment a Catalunya es situa al voltant del 30%.

11.- Què és una plaça estructural? 
Places estructurals són aquelles que tenen caràcter permanent en l’administració pública. Aquestes places s’ocupen preferentment per personal funcionari de carrera, però també poden ser ocupades per personal funcionari interí per vacant, personal laboral indefinit, personal laboral temporal, personal associat, personal eventual, òrgans superiors i alts càrrecs, i altres directius.

En cap cas són estructurals les places interines ocupades per altres circumstàncies diferents a les de vacant, com per exemple: substitució transitòria del titular, ni per programes de caràcter temporal, ni per excés o acumulació de tasques que tenen la consideració de caràcter conjuntural.

12.- Entenem per “plaça” el número de plaça que surt a l’expedient del Portal ATRI (https://atriportal.gencat.cat/) o a qualsevol eina d’informació i serveis per al personal de les administracions públiques catalanes? 
El codi de la plaça és la que consta als nomenaments i documentació dels registres de personal de cada Departament.

13.- Que és l’abús de temporalitat? 
L’abús de temporalitat fa referència a abusos derivats de la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada. La Justícia Europea considera abús de temporalitat ocupar un lloc estructural amb contractes temporals durant més de 3 anys.

14.- A qui afectaran els nous processos d’estabilització previstos? 
Els nous processos afectaran a totes les places de caràcter estructural, dotades pressupostàriament, i ocupades de forma temporal (interines per vacant) ininterrompudament des del 31 de desembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2020 i que no s’hagin vist incloses en els processos de estabilització dels anys 2017 i 2018.

La proposta d’esmena que han introduït alguns partits polítics per convalidar el RDL inclou una proposta de convocatòria especial per aquelles places ocupades durant més de 10 anys per personal funcionari interí o laboral temporal i que no hagi estat convocada en aquest temps.

D’altra banda, en les esmenes al Projecte de Llei, alguns grups polítics proposen que el topall sigui de 3 anys i altres que sigui de 10 anys.

15.- Quins requisits hauran d’acomplir els nous processos d’estabilització? 

Ofertes
Les ofertes de d’ocupació pública d’aquests processos d’estabilització s’hauran de publicar abans del 31/12/2021.

Convocatòries
Les corresponents convocatòries hauran publicar-se abans del 31/12/2022.

Resolucions
Les resolucions de les precitades convocatòries hauran de finalitzar abans del 31/12/2024 .

Taxa de cobertura temporal al finalitzar els processos
Haurà de situar-se per sota del 8% de les places estructurals.

Articulació dels processos selectius
Els processos s’articularan garantint els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i podran ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de les administracions públiques.

Fórmula de les convocatòries
a.- Concurs-oposició a on la fase de concurs només es valori amb un 40% del total i on majoritàriament puntuïn els serveis prestats respecte altres mèrits (formació reglada, formació continuada, idiomes, etc..).
b.- Algunes esmenes que s’han presentat demanen que els exercicis de la fase d’oposició no siguin eliminatoris.
c.- Mesures d’agilització dels processos selectius. Entre d’altres:

   • Reducció de terminis,
   • Digitalització de processos
   • Acumulació de proves en un mateix exercici
   • Podran incloure l’opció, per a aquelles persones que no superin el procés selectiu, de la seva inclusió en borses d’interins específiques o la seva integració en bosses ja existents. En aquestes borses s’integraran aquells candidats que, havent participat en el procés selectiu corresponent, i no havent superat aquest, sí hagin obtingut la puntuació que la convocatòria consideri suficient.

Processos d’estabilització ja convocats
Aquests processos s’executaran respectant el règim jurídic de les corresponents convocatòries i s’hauran de resoldre abans del 31/12/2024.

Seguiment de la temporalitat
S’elaborarà un informe anual de seguiment de la situació de la temporalitat en l’ocupació pública.

Noves vacants per jubilació
Les AAPP podran nomenar personal interí per cobrir les places vacants per jubilació, les quals s’inclouran obligatòriament en l’oferta d’ocupació pública de l’exercici en què s’hagi nomenat aquest personal i si això no és possible, en l’oferta de l’any següent.

16.- Hi ha persones que porten molts anys treballant, però la plaça ha anat canviant bé sigui pels canvis de noms o reestructuracions dels departaments. Això es contempla d’alguna manera? 
L’antiguitat és el temps total treballat a l’Administració, és igual fins i tot si es tracta d’administracions diferents, ara bé, la proposta d’esmena que han introduït alguns partits polítics per convalidar el RDL inclou una proposta de convocatòria especial per aquelles places ocupades  durant més de 10 anys per personal funcionari interí o laboral temporal i que no hagi estat convocada en aquest temps. Per tant, aquelles places que han sofert canvis mantindran l’antiguitat, però no podran acollir-se a l’esmena si finalment es recull al RDL perquè no compliran els requisits.

17.- Respecte la proposta de convocatòria especial que han introduït alguns partits polítics per la convalidació del RDL, els 10 anys són per serveis prestats en general o en la mateixa plaça? 
De  la proposta d’esmena que han introduït alguns partits polítics per convalidar el RDL s’entén que és en la mateixes plaça i a més, que aquesta no hagi estat convocada en un procés de selecció durant aquests 10 anys.

18.- I si he estat afectat en un concurs de trasllat o promoció interna i m’han canviat de lloc? 
A l’última promoció interna l’interí es va quedar un dia fora per la pressa de possessió i renúncia del funcionari i al dia següent fou nomenat de nou al mateix numero de plaça. Ens afecta perquè hi ha hagut una baixa i nova alta, per tant, hi ha un nou nomenament amb data d’inici diferent.

19.- I si he pujat de nivell? 
La promoció professional no afecta la plaça. Es manté la mateixa plaça amb la mateixa data inicial de nomenament però es millora el nivell professional amb conseqüències econòmiques.

20.- Els laborals indefinits no fixes es consideren també interins? S’inclouen també en el RDL? 
No. Cal distingir entre interins i laborals. Els interins són funcionaris, és a dir, treballadors que ocupen llocs de treball dins l’administració que han de ser ocupats per processos de selecció administrativa (oposicions) amb vinculació al dret administratiu. Els laborals són treballadors (com els de qualsevol empresa de l’àmbit mercantil) que treballen per a empreses públiques o en una relació laboral subjecte a dret laboral dins una administració. Malgrat la diferència, als laborals també els afecta el RDL perquè regula la contractació laboral dins l’Administració sigui quina sigui la seva forma jurídica.

21.- Funció Pública i/o els departaments corresponents congelaran / aturaran futures convocatòries programades o que tenia previst treure en un futur proper? 
No sabem el que farà Funció Pública o els departaments en qüestió. El que podem deduir és que els processos que estaven convocats continuaran i aquells que no han estat convocats quedaran aturats per adaptar la convocatòria a les noves exigències legals que sorgeixin del RDL.

22.- Què passa amb les professionals afectades pels processos dels Plans d’Estabilització i Consolidació de Plantilles (PESCO)? 
Entenem que els processos convocats continuen tal com regula la convocatòria concreta de cadascun d’ells.

23.- I les professionals que han perdut la plaça i estan sense nomenament / contracte? 
Si l’Administració te necessitats convocarà processos de selecció de personal interí als quals podrà optar. El nou nomenament ja contemplarà    l’ajustament al RDL i per tant, tindrà data d’Inici i data de finalització amb una durada màxima de tres anys.

24.- Com afecta el personal que ve de borsa de treball? Per exemple, una persona que fa dos anys i mig que ocupa una plaça d’interina, però porta des del 2009 fent substitucions (7 anys cotitzats). Se li comptabilitza el temps que ocupa una plaça o el temps que porta fent substitucions? 
A efectes d’antiguitat i triennis es computa el temps total. A efectes que el redactat final del RDL pugui contemplar alguna avantatge per a la gent que porta certs anys en una plaça, imaginem, del redactat actual, que es computarà, per accedir a aquest possible avantatge, el temps ocupat en la darrera plaça.

25.- El RDL afecta el personal laboral temporal de consorcis? 
El RDL afecta qualsevol treballador de l’Administració pública i els seus ens adscrits o empreses públiques. És d’àmbit estatal.

26.- L’aplicació serà per al personal contractat abans de l’entrada en vigor del RDL? 
L’aplicació del RDL es durà a terme a les noves contractacions que es produeixin a partir de la seva entrada en vigor.

27.- Com afecten les sentències que hi ha dictades del TSJUE? 
No ens afecta perquè totes són iniciades en processos de referència de personal laboral i estatutari.

28.- En què consisteixen les compensacions econòmiques? 
Es preveu una compensació econòmica de 20 dies de retribucions fixes per any treballat (prorratejada per mesos els períodes de temps inferiors a 1 any, fins a un màxim de 12 mensualitats) :

 1. Per al personal funcionari interí nomenat i laboral temporal contractat que hagin cessat de forma efectiva i que hagin participat en el corresponent procés selectiu d’estabilització sense haver-lo superat.
 2. Per al personal funcionari interí nomenat i laboral temporal contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor del RDL (a partir del 09/07/2021) que hagin cessat dins el termini màxim de permanència, excepte:
  • si la finalització de la relació de servei sigui
  • per causes disciplinàries
  • per renúncia voluntària
  • si la plaça ha estat convocada dintre dels 3 anys des del nomenament interí, la persona que ocupa la plaça de forma interina podrà romandre-hi fins la resolució de la convocatòria, però el seu cessament no donarà lloc a cap compensació econòmica.

Per aclarir qualsevol altre qüestió sobre l’estabilització podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a fap@intersindical-csc.cat