La Intersindical considera insuficient el canvi doctrinal sobre personal interí del Tribunal Suprem

La Intersindical considera que la rectificació doctrinal de la sala social del Tribunal Suprem sobre l’interinatge és insuficient, atès que afecta només al personal laboral de les administracions públiques, amb el reconeixement de la figura del indefinit no fix.

La rectificació no implica cap canvi respecte a la convocatòria amb concurs-oposició de les places ocupades a l’actualitat amb abús de temporalitat, tant de personal laboral com de funcionari interí, posant en perill el coneixement i l’experiència de moltes persones.

Cal recordar, a més, que aquesta situació no afectarà a futures situacions de precarietat atès que la nova proposta de reforma de l’EBEP preveu amortitzar les places amb més de 3 anys d’interinatge amb l’acomiadament de les persones treballadores que les ocupin, assumint exclusivament la responsabilitat de la manca de planificació de les administracions per part de les persones treballadores i usuàries dels serveis públics.

Ens reiterem amb una solució legislativa que englobi tant el personal laboral com funcionarial: per una reforma legislativa, pel concurs de mèrits i per una planificació de futur que permeti l’estabilització de les plantilles.