8 de cada 10 autònoms/es no tenen persones assalariades i el 86% cotitza per la base mínima

554.247 persones estan afiliades a la Seguretat Social per compte propi a Catalunya a març de 2021, de les quals el 60% (el 9,9% del total de l’afiliació) corresponen a autònoms/es persones físiques, és a dir, les que realitzen una activitat econòmica sense cap contracte laboral. Segons l’Observatori de Treball, el 16% d’aquest col·lectiu són membres d’òrgans d’administració de societats, el 15% socis de societats i, el 6%, familiars col·laboradors/es o de socis/sòcies, religiosos/es i membres de col·legis professionals.

Respecte al trimestre anterior, l’afiliació per compte propi ha crescut un 0,7% i, interanualment, un 1,5%. Destacar que per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (+2,3% enfront del +2% dels homes), per edat, entre les persones més joves (+17,2%) i per nacionalitat, entre els considerats estrangers (+8,3% enfront del +1% estatal). Sectorialment, la construcció i els serveis són els que mostren augments de més intensitat. Per demarcacions, el treball autònom està més estès a Lleida i Girona (11,8% i 11,7%, respectivament), mentre que a Tarragona representa el 10,9% i a Barcelona el 9,4% del total d’afiliacions.

Quant al perfil de les persones físiques autònomes, ressaltar que 2 de cada 3 són homes, el 73% té a partir de 40 anys i el 83% disposa de la nacionalitat. Per característiques del negoci, el sector serveis engloba el 78% i, quant a la situació professional, predominen els autònoms i les autònomes que no tenen persones assalariades (el 82%) i els que desenvolupen només treball per compte propi (el 93%). Així mateix, el 86% cotitza per la base mínima.