La Intersindical recorre una convocatòria de Parcs i Jardins de BCN perquè exigeixi el català B com a requisit

La Intersindical ha presentat aquest matí al registre de l’Ajuntament de Barcelona un recurs d’alçada contra les bases reguladores de la convocatòria d’una promoció interna de 12 places a Parcs i Jardins per a la categoria màxima del col·lectiu “verd” (uniformat), la de “pràctic de verd”, nivell 6 dins de la categorització de l’empresa, perquè inclogui un requisit mínim de nivell B de català, ja que només exigeix el nivell A2.

El sindicat republicà recorda, en la seva petició, que cal complir amb el decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. La secció sindical a l’empresa pública creu que el nivell exigit no s’addiu a les competències bàsiques i habilitats necessàries per al desenvolupament de les seves tasques ordinàries com són: “La coordinació de tota l’activitat tècnica i de jardineria necessària pel bon manteniment dels espais verds de la seva demarcació territorial (fer programacions, establiment de prioritats, límits de temps, etc.); el control de pressupost, l’adaptació de les activitats i materials segons les prioritats establertes i l’elaboració d’inventaris, i l’impuls i supervisió del compliment de la normativa de seguretat, prevenció i higiene; així com la supervisió de la gestió de residus”. A més a més, en ofertes de treball anàlogues en d’altres administracions es demanen nivells de català superiors, com ara el B-1 o el C-1.

La Intersindical creu que l’Institut de Parcs i Jardins banalitza l’ús professional del català, un menysteniment a la llengua pròpia del país que no pot passar per alt en cap àmbit laboral.