La Intersindical reclama el pagament retroactiu a les dones que pateixen bretxa salarial i un segell de qualitat

Respecte de la informació feta pública pels mitjans de comunicació en relació de la primera sanció molt greu que s’aplica a Catalunya per discriminació salarial a les dones, des de la Intersindical valorem positivament aquesta sanció, tot i que és sorprenent que aquesta sigui la primera infracció molt greu que s’aplica per aquest incompliment, quan sabem que aquesta pràctica de discriminació salarial és recurrent en moltes empreses, tal com demostra l’enorme bretxa salarial que patim les dones.

Amb el pocs elements informatius que tenim, per la escassa informació que ha donat la Generalitat sobre aquesta sanció, és impossible valorar els antecedents de discriminació en aquesta empresa “protegida”, però tot indica que la precarietat laboral que pateixen les dones en aquesta empresa és recurrent. Com és que una bretxa salarial de gairebé el 40% no s’ha denunciat ni percebut fins ara?

Aquesta enorme bretxa, que dobla la bretxa salarial mitjana de  l’any 2019 entre dones i homes,  és una expressió brutal de violència econòmica masclista i requereix quelcom més que una multa per aquest valor. Hem de ser contundents davant de qualsevol tipus d’expressió de desigualtat de gènere en l’àmbit laboral i a més de sancionar durament cal mesures reparadores envers les dones discriminades.

Cal també, des del punt de vista de la persona usuària, tenir en compte criteris de justicia social feminista en l’ús i/o contractació de qualsevol servei: també hauria de ser un dret de la ciutadania disposar d’informació exacta i extensa sobre el compliment d’una empresa en matèria laboral, especialment en matèria d’igualtat. Sobretot quan aquesta empresa ha d’oferir serveis en una institució de caràcter públic

Per tal de reduir aquest bretxa en general i en concret en aquesta empresa, reclamem les següents mesures.

  • Que les empreses denunciades estiguin obligades a la retroactivitat de salaris i dels pagaments a la seguretat social, per tal que aquesta bretxa no afecti en les prestacions, presents i futures.
    • Reclamem que la Generalitat es doti d’un segell de qualitat laboral. Aquest segell  avalaria aquelles empreses amb Plans d’Igualtat i Protocols de Prevenció i Abordatge de Violències Masclistes efectius. Aquestes empreses han d’estar en una llista pública i el segell ha de ser necessari per tal que qualsevol empresa de caràcter públic les pugui pugui contractar.
    • Bústia de denúncies específica contra la bretxa de gènere, que permeti denunciar de manera anònima les empreses que no compleixen els criteris  d’igualtat retributiva o bé que usen pràctiques de discriminació tant directa com indirecta.
    • Reclamem transparència. Considerem molt pertinent que hi hagi un llistat d’empreses sancionades per incompliment en matèria laboral, sobretot en el cas de discriminacions de gènere, per tal que la societat i qualsevol entitat o ens avaluï la conveniència de contractar empreses que  utilitzen pràctiques discriminatòries cap a les dones
    • Finalment exigim un servei d’inspecció de treball amb persones expertes en matèria d’igualtat i suficientment dotat de recursos materials i humans per tal d’eliminar la possibilitat que qualsevol empresa que opera a Catalunya practiqui aquesta violència econòmica o de qualsevol altre tipus.