Més d’un milió de persones aturades registrades als Països Catalans

El mes de febrer ha finalitzat amb 512.290 persones aturades registrades a les oficines de Treball de Catalunya, 456.158 a les de País Valencià i 84.581 a les Illes. Això suposa un ritme de creixement de l’atur respecte l’any anterior, abans de la pandèmia, d’un 29,6% al Principat, un 24,3% al País Valencià i un 49,6% a les Illes. Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat, ni les dades desglossades de la Franja i la Catalunya Nord.

A Catalunya, l’atur interanual s’incrementa intensament en tots els col·lectius. Ho fa amb més força en els homes (+34,4%) que en les dones (+25,9%). Per edat, les persones joves menors de 25 anys registren l’ascens més pronunciat de tots els grups (+43%). Per sector d’activitat, l’agricultura mostra l’augment més intens, seguida pels serveis i la construcció. En la indústria, tot i registrar un ascens important, aquest és inferior en més de 10 punts a la resta de sectors. Territorialment, les demarcacions de Girona (+34,6%) i Lleida (+31,4%) experimenten els increments més forts, seguides de Tarragona (+29,5%) i Barcelona (+28,9%).