Transcorregut un mes des de la suspensió de l’activitat acadèmica presencial a les universitats catalanes a causa de l’epidèmia de COVID-19 és moment de fer balanç de les accions realitzades en el sistema català d’universitats i recerca. La decisió de suspendre l’activitat acadèmica es va prendre probablement una setmana tard, però un cop presa, la reacció de la comunitat universitària ha estat molt positiva. La majoria del Personal Docent i Investigador ha continuat l’activitat docent per teleconferència, adaptant en pocs dies el currículum de les assignatures a formes d’ensenyament no presencial amb un gran esforç. La resposta de l’alumnat ha estat també excel·lent. Tant l'estudiantat com el professorat han assumit que l’excepció no ha de significar la pèrdua del quadrimestre acadèmic. Tot i que es demostra impossible suplir la qualitat de la docència presencial per la virtual i queden temes irresolubles com les pràctiques. És evident que la bretxa digital pot afectar part de l’estudiantat i professorat, no tot l’alumnat (ni professorat) disposa dels mateixos mitjans tècnics per continuar l’ensenyament en forma no presencial. No es pot permetre que cap alumna o alumne perdi un quadrimestre acadèmic per manca d’un ordinador o tablet adient per seguir l’ensenyament no presencial o…
Llegir més