Regulació dels drets del personal administratiu, tècnic i laboral de la Generalitat de Catalunya i el coronaviurs (COVID-19)

El personal que treballi al servei de la Generalitat i dels seus centres adscrits es regirà per dues normes de caràcter general

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

A banda de les dues instruccions anteriors cada Departament ha publicat el seu pla de contingència específic.  Cal analitzar molt bé a quins col·lectius s’adrecen aquestes instruccions i tenir present que determinats col·lectius professionals (com sanitaris, protecció civil, bombers i de seguretat, entre d’altres) tenen les seves indicacions expresses.

Departament de la Presidència

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Agència Tributària de Catalunya

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Departament d’Interior

Departament d’Educació

Departament de Salut

Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de Cultura

Departament de Justícia      (annex 1)  (annex 2)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació