Posicionament de la Intersindical-CSC davant l’afectació del coronavirus a les persones treballadores

La Intersindical-CSC considera que caldria considerar com a malaltia professional les baixes mèdiques a les persones treballadores que s’hagin de quedar a casa, per indicació sanitària, per evitar la transmissió del coronavirus, encara que no s’hagin infectat. El sindicat republicà valora com insuficient l’anunci fet pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social per garantir la protecció de les persones treballadores durant aquests períodes d’aïllament, que les considerarà una “incapacitat temporal derivada d’una malaltia comuna”. La prevenció en la salut és un dret dels treballadors i les treballadores i els efectes que podria comportar per a les persones afectades pel confinament i del seu entorn als centres de treball són molt perjudicials i s’haurien de considerar una malaltia professional. Considerar-ho una incapacitat temporal per malaltia comuna comporta una penalització retributiva que no és admissible.

Des de la Intersindical-CSC es creu que, per una banda, la determinació discrecional de les circumstàncies en què unes malalties i unes mesures preventives són susceptibles de ser considerades incapacitat temporal per part de la Seguretat Social i el Ministerio de Trabajo, genera un greuge comparatiu en relació a altres situacions i vulnera el dret a la salut, posant-lo per sota de criteris empresarials i de producció. D’altra banda, el sindicat republicà considera que actualment ja no té sentit la separació de malalties professionals i malalties comunes, donat que amb el canvi de models productius esdevé molt difícil, subjectiu i discrecional la determinació dels condicionants que porten a una o altra tipologia.

Per aquest motiu la Intersindical-CSC reclama que es posi en primer lloc la importància de la salut de les persones, eliminant la diferenciació de malalties entre professionals i comuns, i s’estableixi, normativament, que totes les situacions i mesures preventives que impedeixin dur a terme l’activitat professional siguin considerades incapacitat temporal per motius professionals, amb la garantia de percebre la totalitat de les retribucions a càrrec del sistema públic.

Així mateix, el sindicat republicà considera que les empreses han de facilitar a les persones treballadores tota la informació específica per a cada tipologia de centre de treball i assumir els costos de les mesures preventives, ja siguin de tipus fungible o estructural.

Informació relacionada amb la consideració d’incapacitat temporal per malaltia comuna publicada pel Ministerio