El passat divendres 23 d’agost coneixiem la trista notícia de que un altre treballador del món de la indústria havia mort a les comarques del camp de Tarragona, menys de 3 mesos després del darrer accident mortal.

Aquests accidents demostren un cop més que el nivell de seguretat laboral del sector industrial del camp de Tarragona segueix sent molt baix.  Les dades ens indiquen que Tarragona és la demarcació de Catalunya amb una major sinistralitat en el sector industrial, amb més del doble d’accidents mortals que la mitjana catalana en aquest sector en els darrers dotze mesos, tenint en compte l’índex d’incidència (nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a algun dels règims de la Seguretat Social que tenen cobertes les contingències d’accidents de treball i malalties professionals).

Hi ha molts factors que contribueixen a crear un ambient de treball insegur com poden ser la precarietat, la inestabilitat laboral, la manca de formació professional o les presses en els terminis d’entrega de les feines.

Les dades no enganyen i 2 morts en menys de 8 mesos (ja sigui en els centres de producció o fora) son xifres completament inacceptables per la qual cosa creiem que s’han de dur a terme mesures per a que això no es torni a repetir.

És per això que exigim a les administracions públiques un major control sobre les empreses per tal d’assegurar-se de que aquestes tinguin una planificació de l’activitat preventiva d’acord amb els riscos que generen. Una prevenció que es demostri en el dia a dia, en els procediments de treball, en la organització de les feines, en la participació dels treballadors en la planificació preventiva de l’empresa, etc. I no tan sols amb lemes buits de continguts

Davant de l’exemple del cas que ens ocupa, no entenem per què l’empresa no es va assegurar que el dipòsit en el que s’anava a soldar estés completament net de productes inflamables, ni tampoc per què no es disposava de detectors de gasos explosius. Tenint en compte que es tracta d’una empresa que treballa amb mercaderies perilloses aquestes mesures preventives haurien d’estar més que assumides.

Des la Intersindical-CSC del camp com a sindicat nacional i de classe volem donar tot el suport a la família del treballador i als companys de feina, així com fer una crida al conjunt dels treballadors del sector industrial a organitzar-se per tal d’exigir unes condicions de treball dignes que ens permetin treballar amb estabilitat i seguretat.

@cscAcció Sindicalaccidents laborals,sinistralitat,sinistralitat laboral,TarragonaEl passat divendres 23 d'agost coneixiem la trista notícia de que un altre treballador del món de la indústria havia mort a les comarques del camp de Tarragona, menys de 3 mesos després del darrer accident mortal. Aquests accidents demostren un cop més que el nivell de seguretat laboral del...SOM el sindicat independentista i de classe