Cada any per aquestes dates, som molts els i les treballadores que voldríem treballar el 12 d’octubre o el 6 de desembre ja que considerem que no són dies per celebrar res, i voldríem poder fer festa qualsevol altre dia de l’any.

D’acord amb la normativa vigent, l’estat és qui té la competència exclusiva per designar determinats festius, de manera que el 12 d’octubre o el 6 de desembre són d’obligat compliment, ja que són considerades festes laborals de caràcter retribuït i no recuperable. Només poden treballar en aquestes dates aquelles empreses que per raons organitzatives o tècniques ho requereixin.

No obstant això, podem trobar la manera de treballar aquests festius, complint la normativa vigent.

Cal distingir entre el sector privat i el públic.

Sector privat

En el sector privat, una part minoritària de la jurisprudència defensa que els festius nacionals són disposables per negociació col·lectiva.

D’aquesta manera, considerem que en el cas que el conveni col·lectiu del sector on esteu treballant ho permeti, seria possible adaptar el calendari anual de manera que es pogués treballar el 12 d’octubre i/o el 6 de desembre, podent canviar aquest festiu per un altre dia.

Tanmateix, la pròpia normativa estatal preveu que per raons organitzatives i/o tècniques, aquests festius es puguin treballar. Per tant, en el cas que el conveni col·lectiu no permeti la negociació d’aquests festius, si que es podria arribar a un acord amb l’empresa sempre que es puguin justificar causes organitzatives i/o tècniques.

Per tant, en el cas que el conveni col·lectiu ho contempli, i dins el termini que indiqui el conveni, es podrà negociar amb l’empresa establir com a laborables aquests festius.

Quan el conveni no ens permeti la negociació col·lectiva, aleshores, s’haurà d’intentar arribar a un acord amb l’empresa.

Molts convenis col·lectius preveuen que la comunicació del calendari laboral s’ha de posar a disposició dels treballadors en el darrer trimestre d’any.

Encara que el conveni col·lectiu no contempli quan s’haurà de comunicar el calendari laboral, l’empresari té l’obligació de fer-ho.

La normativa estableix que l’empresa comunicarà el calendari laboral als representants de l’empresa, i que aquests en un termini de 15 dies emetran un informe que haurà de valorar l’empresa (no és vinculant) i aquesta aleshores establirà el calendari definitiu.

Recomanacions

  • Consulteu el vostre conveni col·lectiu per saber com cal procedir.
  • En el cas que pugueu pactar els festius per negociació col·lectiva, prepareu l’argumentació que justifiqui el motiu pel qual es vol treballar aquests dies.
  • En el cas que el conveni col·lectiu no permeti la negociació col·lectiva, aleshores quan l’empresa us posi a disposició la proposta de calendari laboral, prepareu l’informe sobre la valoració de la proposta on podeu incloure la proposta de treballar aquests festius.
  • La recomanació és que sempre es puguin justificar les causes tècniques i organitzatives.

 

Sector públic

En el sector públic no està permès que cap administració pugui establir com a laborables aquests festius, ja que es considera que és competència exclusiva de l’estat.

Per tant, no és possible negociar-ho en el marc de la negociació col·lectiva.  No obstant això, cal tenir en compte que la normativa permet que quan hi hagi raons organitzatives i tècniques que ho justifiquin, es pugui treballar en aquests festius.

Com fer-ho, doncs.

  • Caldrà buscar alguna raó ja sigui de tipus organitzatiu ja sigui de tipus tècnic, o ambdues coses, que justifiqui que aquests dies requereixen que hi hagi personal treballant.
  • Caldrà adoptar l’acord de forma orgànica.
  • No es podran oferir serveis d’entrades de registre.
  • En l’acord, caldrà preveure una partida pressupostària extraordinària per pagar els plusos del treball en festiu.

Us facilitem un model de document per demanar al vostre centre de treball que tant el 12 d’octubre com el 6 de desembre us deixin treballar, us el podeu descarregar aquí

Imprimeix i comparteix el díptic

@cscAcció Sindical12 d'octubre,6 de desembre,festius espanyols,res a celebrarCada any per aquestes dates, som molts els i les treballadores que voldríem treballar el 12 d’octubre o el 6 de desembre ja que considerem que no són dies per celebrar res, i voldríem poder fer festa qualsevol altre dia de l’any. D’acord amb la normativa vigent, l’estat és qui...SOM el sindicat independentista i de classe