Afectació:
Àmbit públic i privat
Votants, membres de mesa, interventor/es, apoderats/des

1.- Deures de les empreses respecte les persones votants
El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui.

L’empresa podrà determinar la franja horària de la jornada laboral coincident amb els horaris de votació (de 09.00 a 20.00 hores) en la qual el/la treballador/a podrà gaudir del permís per exercir el dret a vot.

2.- Drets de les persones votants
2.1- Hores de permís
Les hores de permís tindran caràcter retribuït i no recuperable. La retribució del salari que correspondria a la mateixa que hagués prestat els seus serveis normalment.

Les hores de permís corresponents es determinaran de la manera següent:

Hores de permís en funció amb la coincidència de la jornada laboral i els horaris de votació (09.00 a 20.00 hores)

Hores de coincidència de jornada

Hores de permís retribuït i no recuperable

4 hores o més

4 hores

Menys de 4 hores

2 hores

Menys de 2 hores

No correspon el permís per votar

Sense coincidència amb horari de votacions

No correspon el permís per votar

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.


2.2.- Justificants de votació.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

3.- Drets de les persones integrants de les meses electorals, interventores i apoderades.

3.1- Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.
A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

3.2- Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.
El permís de les cinc primeres hores de la jornada immediatament posterior a la votació que estableix el punt anterior, es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor.

3.3.- Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.
Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

3.4.- Possibilitat de canvi de torn de membres de mesa, interventors i apoderats.
Si alguna de les persones treballadores afectades per aquest punt, hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

4.- Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís.
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

5.- Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.
S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017.

@cscAcció SindicalAfectació: Àmbit públic i privat Votants, membres de mesa, interventor/es, apoderats/des 1.- Deures de les empreses respecte les persones votants El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la...SOM el sindicat independentista i de classe