(BOE núm. 267 de 3/11/2017 – “Reial Decret 953/2017 pel qual es dicten les normes complementàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017”.)

CAPÍTOL XII
Permisos laborals

Article 24. Treballadors d’empreses privades.

  1. El dia de les eleccions, en aquelles localitats en què no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.
  2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i , també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.
  4. Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Article 25. Personal al servei de l’Administració.

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades en l’article anterior.

@cscAcció Sindical(BOE núm. 267 de 3/11/2017 - 'Reial Decret 953/2017 pel qual es dicten les normes complementàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017'.) CAPÍTOL XII Permisos laborals Article 24. Treballadors d'empreses privades. El dia de les eleccions, en aquelles localitats en què no sigui dia festiu, les empreses han de...SOM el sindicat independentista i de classe