Els delegats de prevenció tenen dret a gaudir d’un crèdit horari, encara que no siguin representants legals dels treballadors en sentit estricte.

Els delegats de prevenció són representants dels treballadors amb funcions específiques en prevenció de riscos [LPRL, art. 35.1] , i disposen de les garanties que tenen els representants dels treballadors [LPRL, art. 37.1] : crèdit horari, prioritat de permanència, etc.

En aquest sentit, existeixen dos tipus de delegats de prevenció:

Els designats per i entre els representants dels treballadors [LPRL, art. 35.2] , per la qual cosa sempre serà un delegat de personal o un membre del comitè d’empresa.

No obstant això, el conveni pot fixar altres criteris de designació de delegats de prevenció [LPRL, art. 35.4] . En aquest cas, pot ser que hagi delegats de prevenció que no siguin delegats de personal ni membres del comitè.

Amb garanties
Una sentència ha aclarit que l’única diferència entre un i un altre tipus de delegat de prevenció és la seva forma de designació (els primers pels representants, els segons segons conveni) [TS 16-11-2016].

Per tant, encara que els delegats de prevenció “convencionals” no siguin delegats de personal ni membres del comitè d’empresa, disposen de les mateixes garanties que aquests.

@cscAcció SindicalEls delegats de prevenció tenen dret a gaudir d'un crèdit horari, encara que no siguin representants legals dels treballadors en sentit estricte. Els delegats de prevenció són representants dels treballadors amb funcions específiques en prevenció de riscos , i disposen de les garanties que tenen els representants dels treballadors...SOM el sindicat independentista i de classe