got-aigua-aixeta

El passat 6 d’octubre de 2016 se signà el preacord del Segon Conveni del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya que serà d’aplicació els anys 2016, 2017 i 2018. La negociació del conveni col·lectiu ha durat nou mesos (de gener a inicis d’octubre 2016).

La part social (Intersindical-CSC, CCOO i UGT) i l’empresarial (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya-ASAC) després del preceptiu període de consultes i assemblees de treballadors que han ratificat l’acord, anuncien la seva entrada en vigència i la propera publicació al DOGC.

Des de la Intersindical-CSC es fa la valoració següent:

NO és un mal acord pels temps que corren, però queda el regust que tant la classificació professional com la mobilitat funcional (treballs de categoria superior) no han estat resolts de la manera que consideraríem més satisfactòria, detectant a més que aquests aspectes queden molt encotillats pel Conveni Estatal.

– Des de la Intersindical-CSC Tenim la sensació que la tendència serà la d’anar disminuint les retribucions variables, amb nous models organitzatius o incorporació d’automatismes i controls varis, al temps.

– Finalment, percebem un cert neguit pels processos de “remunicipalització” de serveis, reversió (“desprivatització” de la gestió), això no hauria de ser un problema greu a les plantilles, però sí pot ser preocupant al cim de la piràmide.

Tot seguit fem una anàlisi més acurada d’aquells articles del Conveni que presenten canvis respecte l’anterior:

Canvis i anàlisi del 1r al 2n Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya

– Article 6 Durada
2016-17-18, tres anys i el primer a la pràctica vençut

Es pagaran endarreriments

– Article 10.2
Es constitueix una comissió paritària de formació
.
Com ja sabreu s’ha iniciat un procés, “acredita’t”, en virtut del qual es pot avaluar i acreditar la competència professional en base a l’experiència. I en aquests moments hi ha dues titulacions reglades de formació professional referides al sector. La voluntat amb aquesta comissió és la de poder gestionar la formació de manera més eficaç i transparent que fins ara. Som conscients també que el sector s’anirà “professionalitzant” progressivament, com  ja està passant a altres països de l’entorn i per tant la formació és una qüestió important i que caldrà vigilar d’a prop.

– Article 18
Els operadors de planta depuradora no podran estar a GP1 més d’un any.

El tema classificació professional està mal resolt, i a més ja ve marcat pel conveni estatal. Podem utilitzar dues lògiques, la polivalència amb qualificació i reconeixement professional. I la jerarquitzada, tants peons, tants oficials segona, tants oficials primera… (per entendre’ns tants soldats tants caporals i tants sergents) El conveni estatal referent al personal de depuració ve a dir que es pot fer de tot sent GP1. La limitació del GP1 ja es va introduir en el primer conveni però en una acta, no en el text. El plantejament, en general, de les empreses és contenir despesa i abusar de la mobilitat funcional.

– Article 20
Es transcriu el que diu el conveni estatal respecte a la mobilitat funcional.

En definitiva si es fan treballs de grup superior de manera continuada s’ha de promocionar professionalment. I si es fa de manera esporàdica no cal promoció però sí remunerar en funció del nivell de la feina. Després hi ha un parell de limitacions, com de costum força discutibles.

El tema classificació professional i treballs de categoria superior ha estat un cavall de batalla d’aquest conveni, l’hem tancat en fals i caldrà treballar empresa a empresa. En un sector estratègic com aquest i cada cop més exigent no té cap sentit la categoria GP1, el peó. Com deia aquell si pagues amb cacauets tindràs mones treballant. Es fan apostes d’imatge importants i després el reconeixement professional és “low cost”.

– Article 22: Jornada
S’afegeix que sempre cal respectar els dies de descans establerts a calendari i no es poden fer més jornades.

És un intent de limitar la distribució irregular de la jornada en un sector amb plantilles cada cop més reduïdes. Entre el poc personal i les obligacions del servei públic es veu de tot.

– Article 23: Horari
Es fa referència a la possibilitat d’estendre la jornada continuada.

Esperem que algun dia les empreses s’adonin que els seria més rendible una organització de l’horari més racional i flexible. No ja per conciliació de la vida personal i laboral, que també, sinó per un tema de millor aprofitament del temps i els recursos.

– Article: 24 Vacances
Al sector hi ha el problema de gestionar les vacances amb tota la complexitat de les guàrdies i reforços.

La intenció era de poder establir les vacances amb suficient temps d’antelació i al final ens vam quedar amb això.

Article 25: Prolongació de jornada
Es vincula la prolongació de jornada amb el cobrament de dietes i quilometratge.

Article 26: Hores extraordinàries
S’incrementen les retribucions com taules salarials. S’afegeixen hores nocturnes.

A destacar que es parla d’hores extraordinàries a partir de GP3”.

Article 28: Guàrdies i reforç
Repartiment equitatiu i impossibilitat que només faci guàrdia o reforç una persona.

HI ha cassos, depuració, que una sola persona cobreix el servei anual.

Plus primera sortida
Per evitar que l’abonament primera sortida es pugui interpretar com dues hores extres reals a efecte de còmput, es fa un pagament a preu tancat.
Caldrà revisar els pactes d’empresa que es puguin veure afectats per aquest canvi.

– Article 29 : Treball a torns
Es possibilita l’intercanvi i la creació de la figura del corretorns.

– Article 30: Permisos
2017 dos dies i mig de permís d’assumptes propis i tres dies el 2018.

S’ha afegit que no es poden denegar de manera sistemàtica per necessitats del servei.

Permís lactància
Es pot acumular la lactància en 11 dies laborables,
parlem de polítiques d’igualtat de gènere i desprès no podem acordar els 14 dies d’acumulació de lactància que seria el raonable. És un sector molt poc feminitzat, però les empreses tampoc hi posen gaire de la seva part.

– Article 35 Cobrament de nòmines
Pagament de les nòmines el penúltim dia laborable del mes. I facilitació del document de nòmina per mitjans telemàtics.

El tema nòmines segueix sent un problema a moltes empreses, els rebuts arriben tard i de vegades malament, tenint en compte la complexitat de les variables és greu. Veurem com funciona això. La incapacitat, en bastants cassos, en la gestió i notificació de nòmines hauria de fer reflexionar, però és millor passar la patata calenta a un altre.

– Article 36: Increments salarials, taules.
2016-17-18 1,5% d’increment anual.
Amb pagament d’endarreriments amb efectes 1 de gener de 2016.
Tot sembla indicar que tancarem l’IPC 2016 al 0% per tant es notarà l’increment. El proper any pot pujar una mica més la inflació però no estarem massa lluny. El problema pot estar al darrer any, 2018, que és molt incert, hi ha clàusula de revisió vinculada amb el que s’acordi al Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, agafat amb pinces, però davant les incerteses del 2018 a nivell macroeconòmic pot ser un bon acord.

– Article 40: Antiguitat
Nou import de 59€ anuals

– Article 44: Plus de torn
Barcelona import de 185,42 al 2016 i increments de taules.
T
arragona Lleida i Girona 2016 80€ mes, 2017 87€ mes i 2018 95€ mes.

– Article 45: Plus nocturn
Es referència a l’article 34 del Conveni Estatal.
Import 1,90€ hora.

– Article 48: Menyscapte- Front Office
Nous imports, 263,90€ anuals 2016, resta increments taules.

– Article 50: Dietes i quilometratge
Nous imports 14€ per àpat.

– Article 55 : Ajuts per fills discapacitats
Nou import 120€ al mes.

– Article 59: Seguretat i salut laboral
S’han incorporat quatre reals decrets, els que s’han considerat més significatius.

Segueix sent un problema a moltes empreses el tema seguretat i salut. No a les grans.

– Complements ajust
S’incrementen com les taules. Passen de l’articulat a Disposició Addicional.

 

 

@cscAcció Sindicalacció sindical,aigües,CSC,informe,laboral,negociació col·lectivaEl passat 6 d'octubre de 2016 se signà el preacord del Segon Conveni del Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya que serà d'aplicació els anys 2016, 2017 i 2018. La negociació del conveni col·lectiu ha durat nou mesos (de gener a inicis d'octubre 2016). La part social (Intersindical-CSC, CCOO i...SOM el sindicat independentista i de classe