Foto: estoc CSC Per lloc de treball s'ha d'entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors i treballadores hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball. És obligació de l'empresari o empresària adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. Pel que fa als nivells de soroll, l'empresari/ària els ha de reduir al nivell més baix tècnicament possible, d'acord amb els avenços tècnics i la disponibilitat  de mesures de control del risc al seu origen. L'empresari/ària ha de considerar especialment que cal: - reduir la necessitat de l'exposició mitjançant mètodes de treball alternatiu, - elegir equips de treball adequats, - concebre i distribuir adequadament els llocs de treball, - informar i formar sobre l'ús correcte dels equips de treball, - reduir tècnicament el soroll, actuant sobre el focus emissor i les vies…
Llegir més