Imatge: agències
Imatge: agències

La trobada de la UITBB, sectorial internacional de la construcció de la Federació Sindical Mundial (FSM ), celebrada a Copenhaguen el 20 i 21 de setembre passat, en col·laboració amb l’Associació de Treballadors de la Construcció de Copenhaguen, amb la participació de 9 sindicats de la construcció i fusta d’Europa i l’Oficina regional de la FSM per Europa, després d’analitzar en profunditat la situació creada en detriment dels treballadors de la construcció a Europa, va arribar a les següents posicions comunes:

– Els problemes dels treballadors són comuns i es deuen a la crisi creada pel propi capitalisme, com a resultat de les contradiccions que ho caracteritzen i que per a milions de treballadors a Europa i a tot el món s’han traduït per la pèrdua sobtada de la seva ocupació, reduccions salvatges en els seus ingressos i marginació social, la destrucció massiva del mitjà de vida i pobresa.

– L’única manera de combatre aquest greu atac al que els treballadors s’enfronten és mitjançant la lluita organitzada, la resistència i l’afirmació dels seus drets.

– A través de les nostres lluites diàries hem de fer front a la nova situació, i també establir noves fites que si s’aconsegueixen reforçaran la posició dels treballadors en el sector de la construcció, tant nacionals com a immigrants, davant aquest atac generalitzat.

A més, la trobada europea de la UITBB observa que les principals qüestions d’interès per als treballadors, com la desocupació, el treball no declarat, la subcontractació i l’ús dels immigrants i d’un segment de la força de treball nacional com a mà d’obra barata en contra dels treballadors organitzats han de seguir estant en el centre de la nostra atenció.

Les formes concretes d’acció que proposem s’aboquen a millorar les condicions de treball per als treballadors del sector de la construcció i, d’altra banda tracten de limitar l’abast de l’activitat de les forces reaccionàries, que troben oportú davant la desesperació i les negatives emocions de la gent a cada país impulsar-la cap a ideologies perilloses, tals com la xenofòbia, el racisme i el feixisme.

Més específicament, per fer front als problemes i fenòmens anteriorment exposats, la trobada europea de la UITBB, proposa entre uns altres integrar les següents metes en les nostres activitats diàries:

– Treball no declarat
Per tractar el problema del treball no declarat i sense segur, exigir que tots els ocupadors, abans del començament de la relació laboral amb qualsevol treballador del sector, estiguin obligats a aconseguir i lliurar al treballador una còpia del formulari de la “Confirmació d’Inici d’Ocupació”.

Una còpia d’aquest formulari emplenat per a cada treballador ha de ser arxivada per l’ocupador i estar disponible per a inspecció i una altra còpia haurà de ser enviada al Departament de Seguretat Social del país. La negativa de l’ocupador a complir amb aquest procediment ha de ser considerada com a constitutiva d’una violació de la legislació laboral vigent del país.

Model de Contracte per als Assumptes Laborals en projectes del sector públic
Totes les organitzacions han d’exigir de manera organitzada disposicions en matèria laboral que s’incloguin en tots els contractes per a projectes d’organitzacions d’utilitat pública, amb la finalitat d’establir una xarxa de protecció per als treballadors, tant pels del contractista principal com pels treballadors en subcontractes i això també tindrà com a objectiu lluitar contra la desocupació.

Algunes qüestions, entre d’altres, que es podrien formular com a demandes són les següents:

– El contractista principal ha de tenir l’obligació i la responsabilitat primordial de l’aplicació de les condicions de treball dels convenis col·lectius sectorials, tant per als treballadors que empra com per als treballadors emprats per subcontractistes en el projecte.

– El contractista principal i els subcontractistes en cada projecte del sector públic hauran d’estar obligats a contractar als treballadors registrats en les llistes de l’atur, en els casos en els quals hi hagi una necessitat d’emprar mà d’obra addicional per dur a terme el projecte.

Confirmació d’un model de Qualificació Professional
Tots els treballadors que treballen o van a treballar en el sector, hauran de posseir l’apropiat certificat professional per ser elegible per treballar en el sector de la construcció.

Un requisit bàsic previ perquè un treballador pugui ostentar la qualificació estàndard professional al país de destinació ha de ser un coneixement bàsic de la llengua del país.

Totes les organitzacions sindicals sectorials actives en el ram han de situar la qüestió anterior entre les seves prioritats immediates, perquè d’aquesta manera es reduirà l’entrada incontrolada de treballadors en el sector de la construcció.

Certificació de Coneixements Bàsics sobre temes de seguretat i salut en el treball
Com el major nombre d’accidents de treball es produeixen en el sector de la construcció, hem d’exigir que tant en els nostres convenis col·lectius com en la legislació laboral de cada país, sigui una condició prèvia per a qualsevol treballador desitjós de treballar en el sector, que ostenti el certificat idoni on s’especifiquen els coneixements bàsics sobre els assumptes relacionats amb la Salut i Seguretat en obres de construcció adquirits mitjançant una capacitació.

Subcontractació
Totes les organitzacions de treballadors de la construcció han de posar gran èmfasi en la qüestió de la responsabilitat del contractista principal en les qüestions relatives a l’aplicació dels convenis col·lectius i de Seguretat i Salut, tant per als treballadors que ell / ella està emprant, com per als treballadors de les subcontractes.

L’objectiu immediat és la inclusió de la disposició anterior en tots els convenis col·lectius aplicats en el sector de la construcció a diversos països europeus i en la seva corresponent legislació laboral.

Intercanvi de Documents Legals i Actes
Hem d’establir de manera permanent l’intercanvi de documents i pràctiques jurídiques aplicades per cada organització en els casos en què vaguistes són processats de forma individual, o les seves pròpies organitzacions, en sostenir vagues, i exigir que les mateixes condicions d’ocupació que en els convenis col·lectius s’apliquin també als treballadors immigrants.

Conveni Col·lectiu Únic
Hem de preparar un projecte de model de conveni col·lectiu que inclogui condicions bàsiques d’ocupació per als treballadors en sector de la construcció als països europeus i exigir la seva aplicació en tots els països.

Atur
Cal destacar en la major mesura possible el problema de la desocupació, expressar diàriament la nostra solidaritat pràctica amb els aturats i no deixar que aquesta gran secció de companys de treball es distanciïn de les nostres organitzacions i a través del treball organitzatiu concret hem d’involucrar-los en el diari de les lluites per combatre els atacs lliurats per diversos governs i ocupadors.

Seguretat i Salut
S’ha de prestar especial atenció a la seguretat i salut dels treballadors de la construcció i la base ideològica de tota la temàtica ha de ser projectada subratllant que els assumptes de salut i seguretat han de deixar d’estar connectats amb el cost de producció i el nivell de despesa i que la seva aplicació és determinada per la competitivitat. Hem d’insistir que la persona al cap i a la fi ha de prevaler sobre els guanys.

Racisme, la xenofòbia, el feixisme
Hem de prendre mesures concretes contra el racisme, la xenofòbia i el feixisme. Molts treballadors migrants estan entrant en nombres massius en el sector de la construcció. A causa de l’explotació aguda a la qual treballadors migrants s’enfronten per part dels seus ocupadors i el seu ús generalitzat com a arma en contra dels treballadors dels diferents sectors als països de destinació, hem d’intensificar els nostres esforços per integrar als treballadors immigrants en els nostres sindicats, per exemple per mitjà d’iniciatives socials i culturals. La traducció de les condicions d’ocupació en els diferents idiomes, la publicació de material informatiu en les llengües dels treballadors immigrants i l’organització de cursos especials de via ràpida per aprendre l’idioma oficial de l’Estat de destinació serà ajuda per als esforços anteriorment exposats.

Acabar amb la criminalització de les vagues
Establir un dia d’acció en contra de la criminalització de les vagues.

Acció coordinada sobre les multinacionals
Hem de millorar i buscar una major coordinació de la labor dels sindicats dels treballadors del sector de la construcció a Europa en les nostres accions dins i en contra de les empreses multinacionals.

Preparació d’un projecte de contracte model per a projectes del sector públic
Un esborrany de contracte model sobre condicions relatives a qüestions laborals ha de preparar-se sense demora que serveixi de base i ajudi a les organitzacions de treballadors de la construcció en la promoció d’aquest tema.

Establiment de reunions europees regulars
Reunions europees de les organitzacions de treballadors de la construcció haguessin de celebrar-se en forma regular. La reunió proposa que la propera reunió es dugui a terme el proper any a Xipre.

@cscInternacionalconstrucció,CSC,FSM,internacional  La trobada de la UITBB, sectorial internacional de la construcció de la Federació Sindical Mundial (FSM ), celebrada a Copenhaguen el 20 i 21 de setembre passat, en col·laboració amb l'Associació de Treballadors de la Construcció de Copenhaguen, amb la participació de 9 sindicats de la construcció i fusta...SOM el sindicat independentista i de classe