La normativa estableix els conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització a la Seguretat Social
La normativa estableix els conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització a la Seguretat Social

 

 
Les empreses tenen fins al 30 de setembre per a la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades.

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, el Real Decreto que modifica l’article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, que estableix els conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització a la Seguretat Social, adaptant-ho a les modificacions que s’han produït en l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, pels Reials decrets-lleis 20/2012 i 16/2013.

Amb aquest Real Decreto es desenvolupa reglamentàriament la modificació de la citada normativa, després d’haver-se discutit amb els interlocutors socials i haver estat sotmès a Dictamen del Consell d’Estat. Les empreses disposen de termini fins al 30 de setembre per a la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades.

:: Conceptes inclosos

El Reglament determina els conceptes retributius que conformen la base de cotització, establint les regles oportunes per a la determinació de la valoració de les percepcions, tant dineràries com en espècie, que han d’incloure’s a la base de cotització.

Com a percepcions dineràries, es contemplen, entre unes altres, el lliurament al treballador d’imports en metàl·lic, vals o xecs de qualsevol tipus perquè aquest adquireixi béns, drets o serveis; l’import de les accions o participacions lliurades pels empresaris; el de les cosines o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura dels seus treballadors; i el de les contribucions satisfetes a plans de pensions, que s’integraran a la base de cotització per la totalitat del seu import.

Les percepcions en espècie es valoraran pel cost mitjà que suposi per a l’empresari el lliurament del bé, dret o servei, excepte en els 4 supòsits següents:

  • La prestació de determinats ensenyaments i serveis educatius per centres educatius autoritzats als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat, la valoració del qual vindrà determinada pel cost marginal que suposi a aquests centres la prestació de tal servei, considerant aquest cost com l’increment del cost total directament imputable a la prestació que suposi per al centre educatiu un servei d’educació per a un alumne addicional del tipus d’ensenyament que correspongui.
  • Aquesta mateixa valoració per cost marginal serà aplicable a la prestació per mitjans propis de l’empresari del servei de guarderia per als fills dels seus empleats.
  • La utilització d’un habitatge, propietat o no de l’empresari, o la utilització o lliurament de vehicles automòbils, la valoració dels quals s’efectuarà en els termes ja prevists en la normativa fiscal, amb la qual cosa en la pràctica no es produeixen canvis respecte a la legislació anterior.
  • Els préstecs concedits als treballadors amb tipus d’interès inferiors al legal dels diners, que es valoraran per la diferència entre l’interès pagat i el referit interès legal vigent en el respectiu exercici econòmic, en línia amb la regulació establerta en l’article 43 de la Llei de l’IRPF, amb la qual cosa en la pràctica tampoc es produeixen canvis respecte de la legislació anterior.

:: Conceptes exclosos

No es computaran a la base de cotització els conceptes següents :

  • Les despeses de manutenció i estada, així com les despeses de locomoció, quan corresponguin a desplaçaments del treballador fora del seu centre habitual de treball per realitzar el mateix en lloc diferent, en els termes establerts en la normativa fiscal.
  • Les indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats, suspensions, acomiadaments i cessaments, en els termes previstos en l’article 109.2.c del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Les prestacions de la Seguretat Social i les millores de les prestacions per incapacitat temporal concedides per les empreses.
  • Les assignacions destinades a satisfer despeses d’estudis del treballador disposats per institucions, empresaris o ocupadors i finançats directament per ells per a l’actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan vinguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.
@cscAcció Sindicalacció sindical,cotització,CSCacció sindical,laboral,normativa    Les empreses tenen fins al 30 de setembre per a la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades. El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, el Real Decreto que modifica l'article 23 del Reglament general sobre cotització...SOM el sindicat independentista i de classe