La nova regulació de determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en el primer any de durada, entrarà en vigor el proper dia 1 de setembre.
La nova regulació de determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en el primer any de durada, entrarà en vigor el proper dia 1 de setembre.

 

El Consejo de Ministros del passat divendres 18 de juliol va aprovar un Projecte de llei que regula la naturalesa jurídica de les mútues, el seu règim econòmic i aspectes relatius a la seva governança, així com les seves responsabilitats i funcions. El Projecte seguirà tràmit parlamentari per a la seva aprovació a les Corts. També es va aprovar el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres cents seixanta-cinc dies de durada, i que entrarà en vigor el proper dia 1 de setembre.

Els aspectes més destacats són:

1.- S’autoritza a les Mútues a realitzar la gestió i el control d’aquests processos des del primer dia de la baixa (fins ara s’iniciava el control a partir del dia 16è de la baixa mèdica).

2.- Es regula el procediment de les propostes d’alta d’ITCC formulades per les Mútues:

  •  Les mútues podran realitzar un proposta d’alta a les Inspeccions Mèdiques dels SPS, qui tindran 5 dies hàbils per a respondre a l’INSS i a les Mútues.
  •  Si no hi ha contestació o aquesta és negativa, la Mútua podrà enviar aquesta proposta d’alta a l’INSS, qui tindrà 4 dies per a respondre-la.

3.- Es concreten els períodes i el lliurament dels comunicats de confirmació, els quals s’entregaran en funció de la durada estimada del procés. S’estableixen els següents terminis:

  • Per als processos de fins a 5 dies de baixa, es lliurarà baixa i alta al mateix moment.
  • Per als processos de durada estimada entre 5 i 30 dies, es lliurarà comunicat de confirmació cada 14 dies.
  • Per a processos que durin entre 31 i 60 dies, cada 28 dies.
  • Per a processos amb durada estimada de més de 60 dies, es lliurarà comunicat de confirmació cada 35 dies.

4.- S’incorpora a la baixa la durada probable del procés, segons el diagnòstic.

5.- La comunicació de les baixes esdevindrà un procés diari de comunicació de les noves baixes del SPS a l’INSS, i d’aquest a les Mútues.

6.- En cas d’incompareixença als reconeixements mèdics de les Mútues (als quals els treballadors hauran de ser citats amb una antelació mínima de 4 dies hàbils), se suspendrà cautelarment el subsidi i s’atorgarà al treballador/a un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia de la incompareixença, perquè en justifiqui la causa. Si es justifica dins del termini en els termes previstos en el RD, es deixarà sense efecte la suspensió cautelar; en cas contrari, s’acordarà l’extinció de la prestació econòmica.

7.- Igualment s’estableixen diverses disposicions que modifiquen aspectes relatius a les reclamacions dels treballadors, a les determinacions de contingència, a les revisions/impugnacions d’altes mèdiques, així com aspectes relatius a les prestacions per risc d’embaràs i lactància, i aspectes de la col·laboració entre les Mútues i les administracions públiques sanitàries.

@cscAcció Sindicalincapacitat temporal,laboral,mútues  El Consejo de Ministros del passat divendres 18 de juliol va aprovar un Projecte de llei que regula la naturalesa jurídica de les mútues, el seu règim econòmic i aspectes relatius a la seva governança, així com les seves responsabilitats i funcions. El Projecte seguirà tràmit parlamentari per a...SOM el sindicat independentista i de classe