L'acció judicial -iniciada pel Comitè d'empresa de la CSC i desenvolupada pels Serveis jurídics del sindicat- suposa una important victòria en l'àmbit d'un conflicte col·lectiu d'aquesta naturalesa
L’acció judicial -iniciada pel Comitè d’empresa de la CSC i desenvolupada pels Serveis jurídics del sindicat- suposa una important victòria en l’àmbit d’un conflicte col·lectiu d’aquesta naturalesa

 

El passat 12 de juny rebíem sentència del Jutjat Social nº 2 de Granollers sobre Conflicte Col·lectiu en la qual es reconeix el dret a la totalitat de treballadors de l’empresa Depuradores d’Osona al cobrament de quantitats econòmiques i salaris indegudament no pagades per l’empresa durant l’any 2012   |   Es condemna a Depuradores d’Osona,SL a retornar les quantitats salarials injustament sostretes a tots els treballadors afectats pel Conflicte Col·lectiu   |   L’acció judicial -iniciada pel Comitè d’empresa de la CSC i desenvolupada pels Serveis jurídics- suposa una important victòria en l’àmbit d’un conflicte col·lectiu d’aquesta naturalesa

L’acció judicial -iniciada pel Comitè d’empresa de la CSC i desenvolupada pels Serveis jurídics del sindicat- suposa una important victòria en l’àmbit d’un conflicte col·lectiu d’aquesta naturalesa en la que, bàsicament, s’impugna l’aplicació contrària a dret (il·legal) per part de les empreses d’una disposició, el Real Decreto 20/2012, ja de per si de dubtosa legalitat jurídica, la qual com és sabut està pendent de diversos recursos d’inconstitucionalitat. El RD 20/2012, entre moltes mesures regressives en l’àmbit dels drets dels treballadors, suprimeix unilateralment i sense justificació part del salari anual convencionalment pactat pels treballadors afectats.

La sentència favorable als postulats de la CSC també recull que es declara resolt un pacte anterior a l’aplicació del RD 20/2012 efectuat entre empresa i treballadors sobre reducció de salaris que afectava a tota la plantilla i que significava que en aquest cas, de forma sorpressiva i molt gravosa els treballadors veiessin reduït el seu salari per dues vies diferents. Una d’elles pactada amb l’empresa amb molt d’esforç per part dels nostres assessors, pacte que com s’ha dit queda resolt per incompliment unilateral per part de l’empresa de tres de les cinc clàusules del mateix. Considerem que un cop acceptada per les parts una solució pactada a uns problemes transitoris de tresoreria, el que no es pot fer com va acabar passant, és aplicar també i de forma esbiaixada un Decret que afectava a qüestions ja resoltes en virtut del pacte.

D’altra banda i el que es posa de relleu en la sentència de forma clara i contundent és que la reducció d’una catorzena part de la retribució anual dels treballadors ha de realitzar-se únicament sobre les retribucions meritades a partir del 15 de juliol del 2012, i no a les anteriors a aquesta data, ja que el Real Decret 20/2012 encara no havia entrat en vigor i per tant contrari a l’article 9.3 de la Constitución Española que garanteix la irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals, entre aquestes el salari dels treballadors demandants.

@cscAcció Sindicalacció sindical,aigües,conflicte col.lectiu,depuradores d'Osona,jurídic,RD 20/2012,salaris,sentència,victòria  El passat 12 de juny rebíem sentència del Jutjat Social nº 2 de Granollers sobre Conflicte Col·lectiu en la qual es reconeix el dret a la totalitat de treballadors de l'empresa Depuradores d'Osona al cobrament de quantitats econòmiques i salaris indegudament no pagades per l'empresa durant l'any 2012   |  ...SOM el sindicat independentista i de classe