El ministre espanyol Montoro en roda de premsa /EFE
El ministre espanyol Montoro en roda de premsa /EFE

 

Font: Público Traducció: Confederació Sindical Catalana

Cop de destral fiscal als acomiadaments

Les indemnitzacions pagaran IRPF: només quedaran exemptes d’impostos les que estiguin per sota dels 2.000 euros. Aquest és un dels detalls de la reforma fiscal del Gobierno que el Ministro d’Economia, Cristóbal Montoro, i els alts càrrecs de l’Administració tributària han explicat aquest dilluns. La reforma de l’IRPF i de societats, que l’Executiu de Mariano Rajoy enviarà al Parlamento al juliol, inclou novetats en el tractament de la dació en pagament de les hipoteques, o la desgravació dels fons de pensions, i en matèria d’IVA deixa fora de la pujada dels productes sanitaris als de gran consum, com les lents de contacte, les crosses, o les cadires de rodes.

Montoro, a més, ha anunciat la rebaixa immediata de les retencions dels autònoms amb menors ingressos. El Ministro ha especificat que la retenció per a autònoms amb rendes menors a 12.000 euros baixarà del 21 al 15% “d’urgència”.

Tributació de la indemnització per acomiadament

Taula de tributacions de les indemnitzacions per acomiadament per als anys 2014 i 2015
Taula de tributacions de les indemnitzacions per acomiadament per als anys 2014 i 2015 (piqueu damunt la imatge per ampliar).

Les indemnitzacions per acomiadament començaran a tributar després de l’entrada en vigor de la reforma fiscal del Gobierno espanyol, tot i que comptaran amb un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat. Aquesta mesura afectarà els acomiadaments que es produeixin a partir del 20 de juny, data en què el Consejo de Ministros va estudiar l’informe sobre l’avantprojecte de reforma fiscal. Fins ara, les indemnitzacions per acomiadament només tributaven si superaven el màxim que marca la llei (els 45 dies per any treballat abans de la reforma laboral i els 33 dies després de la reforma).

D’aquesta manera, els contribuents amb sous de 20.000 euros a l’any que rebran una indemnització per acomiadament de 1.833 euros per any seguiran exempts de tributació.

De la mateixa manera, tots els contribuents que hagin tingut sous inferiors a 20.000 euros seguiran gaudint de l’exempció del 100% de la seva indemnització si són acomiadats. En canvi, els que hagin percebut un sou de 30.000 euros a l’any i tinguin dret a una indemnització de 2.750 euros per any gaudiran d’una exempció del 72,72% del total. Els que cobrin 40.000 euros a l’any i tinguin dret a una indemnització de 3.666 euros per any tindran dret a una exempció del 54,55%, mentre que els que perceben un sou de 50.000 euros i rebran una indemnització de 4.583 euros a l’any gaudiran d’una exempció del 43,64%.

Per la seva banda, els contribuents que hagin cobrat un sou de 100.000 euros a l’any i, després de ser acomiadats, tinguin dret a una indemnització de 9.166 euros per any treballat, tindran dret a una exempció del 21,82% en la indemnització. Finalment, els que hagin gaudit un sou de 150.000 euros per any i vagin a percebre una indemnització de 13.750 euros per any tindran una exempció final del 14,54%.

El secretari d’Estado de Hacienda ha explicat que en la situació actual es produïen certs “abusos” i que el canvi que posarà en marxa el Gobierno pretén eliminar l’element “distorsionant” en els acomiadaments. Segons Ferre, es donaven situacions de “inequitat” i el canvi ve a recuperar la “neutralitat” en les indemnitzacions per acomiadament improcedent. En qualsevol cas, el mateix Montoro ha dit que l’exempció de 2.000 milions, que deixaria fora de tributació a tots els empleats acomiadats que percebien sous inferiors o iguals a 20.000 euros, és només una proposta “inicial” i que escoltaran el que hagin de dir els agents socials al respecte.

El mínim personal de l’IRPF s’eleva a 5.550 euros

El mínim personal l’IRPF s’incrementarà dels 5.150 euros actuals als 5.550 a partir del 2015, quan entri en vigor la reforma fiscal. Juntament amb l’augment del mínim personal, la reforma de l’IRPF inclou un increment de la reducció per rendiments del treball per a les rendes inferiors als 14.400 euros i, a partir d’aquest nivell d’ingressos, es va retallant, però no desapareix, segons ha precisat el secretario d’Estado de Hacienda, Miguel Ferre.

A més, els mínims familiars s’incrementen una mitjana del 32% i es creen tres nous ‘impostos negatius’ o categories de beneficis fiscals per a famílies o persones amb discapacitat, que rebran 1.200 euros anuals, a raó de 100 euros al mes, que són acumulables entre si i similars a la deducció actual per cura de fills menors de tres anys, que també es manté. La suma de tots aquests impostos negatius pot arribar fins als 6.000 euros anuals. La nova escala de l’impost s’articula en cinc trams, davant dels set actuals, i entrarà en vigor en dues fases: la primera el 2015, amb un tipus mínim del 20% i un màxim del 47%, i la segona fase el 2016 : on el tipus mínim se situarà en el 19% i el màxim, al 45%.

El nou règim d’impatriats, que tributaran al 24%, deixa fora els esportistes professionals

Una altra de les novetats en l’impost, que baixarà una mitjana del 12,5% fins al 2016 i deixarà exempts de tributació a 1,6 milions de contribuents amb rendes inferiors a 12.000 euros, és la modificació del règim fiscal de impatriats, amb l’objectiu d’atreure a Estat espanyol persones amb talent i personal altament qualificat, per exemple, de l’àmbit científic o econòmic, per a treballar en empreses establertes al país, però s’exclouen els esportistes professionals. En concret, es fixa un tipus específic del 24% per als primers 600.000 euros de retribució, mentre que la resta dels ingressos que excedeixin aquesta xifra tributaran al tipus marginal màxim de l’IRPF com qualsevol altre contribuent.

D’altra banda, l’Impost de la Renda de no Residents s’adequa a la tributació de l’IRPF, de manera que el tipus general baixa del 24,75% al ​​24%. El tipus per a rendes de la Unió Europea es redueix del 24,75% al ​​20% el 2015 i al 19% el 2016.

S’elimina la deducció per lloguer d’habitatge

El Gobierno ha eliminat en la reforma de l’IRRF la deducció per lloguer d’habitatge per a aquells contractes que es signin a partir de l’1 de gener de 2015, segons l’avantprojecte de llei de reforma fiscal que ha fet públic aquest dilluns el Ministerio de Hisenda. En concret, l’Executiu indica que per avançar en termes de neutralitat se suprimeix la deducció per lloguer, homogeneïtzant el tractament fiscal de l’habitatge habitual entre lloguer i propietat, si bé, igual que es va suprimir la deducció per compra d’habitatge, s’articula un règim transitori per als lloguers d’habitatge efectuats amb anterioritat a 2015, de manera que la supressió només afectarà els nous lloguers. Així, el Gobierno espanyol ha suprimit tant la deducció per compra d’habitatge per a les adquisicions posteriors a l’1 de gener de 2013, com la deducció per lloguer, que quedarà suprimida per als nous contractes que se subscriguin a partir de 2015.

Es retalla la desgravació per a les rendes obtingudes pels pisos de lloguer

La reforma fiscal inclou una rebaixa del 60% al 50% de la exempció de tributació en les rendes obtingudes pels propietaris per rendes del lloguer d’habitatges a partir de l’1 de gener de 2015. A més, l’avantprojecte de Llei elimina l’exempció total en el cas de llogaters menors de 30 anys des d’aquesta mateixa data. El Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha assegurat que no hi haurà més canvis en el que ha tributació sobre l’habitatge es refereix.

D’aquesta manera, aquells que van comprar el seu habitatge habitual abans del 1 gener 2013 seguiran gaudint de la deducció corresponent, i aquesta en cap cas s’imputarà com a renda. En el cas de les segones habitatges i successives, el Gobierno espanyol tampoc ha optat per incrementar la seva imputació com a renda.

Eliminació de l’exempció per als 1.500 euros per dividends

El Gobierno espanyol ha eliminat l’exempció de tributació per als primers 1.500 euros de dividends. Malgrat aquest increment fiscal, Ferre ha indicat que aquest augment es compensa amb la reduccció general de la tributació a l’estalvi, que constarà de tres trams: fins a 6.000 euros es tributarà al 20% el 2015 i al 19% el 2016, des de 6.000 fins 50.00 euros, el tipus baixarà al 22% el 2015 i al 21% el 2016 ia partir de 50.000 euros, el tipus se situarà en el 24% el 2015 i al 23% el 2016.

Hisenda crea els plans “Ahorro 5″que pagaran impostos si la inversió es manté 5 anys

D’altra banda, la reforma incorpora nous instruments per potenciar l’estalvi a llarg i mig termini. Així, es creen els nous plans Ahorro 5, que poden adoptar la forma de compte bancari o segur, que garanteixi la retribució, almenys, el 85% de la inversió. Els rendiments generats gaudiran d’exempció si la inversió es manté en mínim de cinc anys, amb un límit d’inversió de 5.000 euros anuals.

Dacions de pagament i preferents

El guany patrimonial que es produeixi a causa de la dació en pagament (lliurament de la casa per al pagament del deute hipotecari) queda exempta de tributació després de l’entrada en vigor de la reforma fiscal, igual que la plusvàlua municipal. Per la seva banda, els rendiments de capital negatius derivats de les participacions preferents es podran compensar amb els guanys patrimonials derivats de les accions que van ser objecte de canvi.

Límits per als plans de pensions

El Gobierno espanyol s’ha limitat a 8.000 euros anuals les aportacions màximes a plans de pensions amb dret a deducció en l’IRPF, segons l’avantprojecte de llei de reforma fiscal que ha presentat aquest dilluns el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha indicat que es tracta d’una aportació única, que no es veurà incrementada per l’edat del contribuent com passa ara, i ha afegit que no tindrà impacte en l’estalviador mitjà, ja que les seves aportacions són inferiors a aquesta xifra. A més, la deducció per inversió en plans de pensions manté la seva règim fiscal actual. Montoro ja va explicar divendres passat que l’aportació mitjana anual no arriba als 4.000 euros i que són molt pocs els que aconsegueixen els màxims encara vigents (10.000 euros fins a 50 anys i 12.500 euros per als més grans).

Rebaixa per als autònoms

El Ministro de Hacienda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha especificat que la retenció per a autònoms amb rendes menors a 12.000 euros baixarà del 21 al 15% “d’urgència”. En una roda de premsa sobre l’avantprojecte de reforma fiscal que va aprovar el Gobierno espanyol, Montoro s’ha referit a aquest primer pas de la reforma, que es donarà a partir del mes de juliol, amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat de les empreses espanyoles. Montoro ha dit també que el tipus general dels autònoms, que fins ara estava situat en el 24%, baixarà al 20%.

La reducció per a autònoms amb rendes inferiors a 12.000 euros s’aplicarà sempre que més del 75% de les seves rendes procedeixin d’activitats econòmica. A més, es mantenen el tipus reduït del 15% per a les empreses de nova creació, inclòs en la llei d’emprenedors. El tipus s’aplica sobe els primers 300.000 euros de base imposable i serà del 20% per l’excés d’aquest import durant dos anys.

El sistema de mòduls es limita als petits empresaris amb 150.000 euros d’ingressos i despeses

D’altra banda, el Gobierno espanyol limitarà el sistema de mòduls i reduirà el llindar d’exclusió de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos i de 300.000 a 150.000 euros de despeses. Així mateix, exclourà les activitats que facturin menys d’un 50% a persones físiques. Queden excloses les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les activitats de fabricació (amb petites excepcions) i la construcció (paleta, fontaneria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura).

En canvi, romandran en mòduls la fabricació de pa i brioixeria, pastisseria i masses fregides, la impressió de textos, el comerç al detall, les cafeteries, restaurants, quioscs, hotels de dues estrelles o inferior categoria, tallers de reparació, transport de viatgers per carretera, taxistes, missatgers, escoles i autoescoles, tintoreries i perruqueries. Així mateix, romanen en el sistema de mòduls dels sectors de l’agricultura i la ramaderia, però amb peculiaritats pròpies, com un llindar d’exclusió de 200.000-150.000 euros.

Tipus reduït d’IVA per a ulleres, lents de contacte, pròtesis, cadires de rodes o crosses

Les ulleres graduades, les lents de contacte, les pròtesis, les cadires de rodes o les crosses seguiran gaudint del tipus reduït de l’IVA del 10%, però la resta de productes sanitaris hauran d’elevar la seva tributació al 21% per una imposició europea. Així ho va traslladar el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durant la presentació de l’avantprojecte de llei de reforma fiscal, que també va especificar que es mantenen al tipus reduït altres productes sanitaris com les gases, benes o farmacioles per a primers auxilis o pegats oculars.

Hacienda calcula que ingressarà fins a 400 milions a elevar l’IVA a productes sanitaris

Fonts del Ministerio de Hacienda han assenyalat que l’ingrés addicional estimat per la pujada de l’IVA en alguns productes sanitaris se situarà entre els 300 i els 400 milions d’euros.

També en matèria d’IVA, a partir del 2015 es modifica la regla de localització, de manera que es realitzarà la tributació en destinació en els serveis electrònics, de telecomunicacions o de radiotelevisió, el que implicarà que, si per exemple, un ciutadà espanyol es descarrega un llibre electrònic, l’IVA es pagarà a l’estat espanyol i no on tingui la seu social l’empresa que ven el llibre com succeïa fins ara.

Millora limitada per al cinema i el teatre

El Gobierno espanyol millorarà les deduccions del cinema i el teatre i crearà una nova figura per atreure produccions estrangeres, segons ha avançat el Ministro de Hacienda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro. En la roda de premsa per explicar les línies generals de la reforma fiscal, Montoro ha explicat que la nova figura és similar a la que existeix en altres països europeus i partirà d’un mínim d’inversió a Estat espanyol. Segons el titular de la cartera d’Hisenda, aquestes mesures s’emmarquen en l’objectiu de l’Executiu de fer una “aposta decidida” per la indústria de la cultura.

Així, la desgravació de l’impost de societats per a produccions cinematogràfiques serà del 20% per al primer milió d’euros i es mantindrà en el 18% actual per a la resta; els productors audiovisuals (FAPAE) donaven per fet que el percentatge màxim arribaria al 30%. A més, s’estableix un nou tipus de deducció del 15% per a les grans produccions internacionals rodades en territori espanyol. Fins ara era necessària la coproducció amb Estat espanyol, un requisit que, segons la Spain Film Commission, feia que es perdessin el 80% de les peticions.

S’incrementa al 30% la deducció de les persones físiques per activitats de mecenatge

La reforma fiscal també introdueix canvis en el mecenatge en augmentar del 25% al ​​30% el percentatge de deducció aplicable per les persones físiques, si bé transitòriament per al 2015 aquest percentatge queda establert en el 27,5%. Addicionalment, s’estimula la “fidelització” de les donacions realitzades tant per persones físiques com jurídiques, segons indica el text de l’avantprojecte de llei. Així, les persones físiques podran aplicar una deducció del 75% respecte dels primers 150 euros que siguin objecte de donació, i un 35% per l’excés, sempre que s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims tres anys.

Finalment, es deroguen els incentius fiscals aplicables als esdeveniments d’excepcional interès públic.

L’impost del 30% es manté per a la banca

El Gobierno espanyol mantindrà el gravamen de l’Impost de Societats en el 30% per a la banca, segons el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. D’aquesta manera, els bancs no es beneficiaran de la rebaixa del tipus que preveu la reforma fiscal i que es durà a terme en els dos propers exercicis, en baixar al 28% el 2015 i al 25% el 2016.

Els bancs segueixen amb un tipus elevat en Societats per poder beneficiar-se dels crèdits fiscals

Preguntat per si aquesta diferenciació es fa perquè la banca pugui seguir aplicant deduccions del 30% pels crèdits fiscals i pagar així menys en la seva factura fiscal, Ferre s’ha limitat a recordar que aquests crèdits fiscals s’imputen al balanç en actiu de les entitats . Ferre ha recordat que el sector compta amb una circumstància excepcional, l’assistència financera que ha rebut (xifrada en 41.000 milions en el cas de la concedida pels socis europeus), de manera que li sembla “raonable” mantenir el tipus del 30% per compensar aquesta excepció.

El passat mes de novembre, el Gobierno espanyol va aprovar un Decreto Ley pel qual es modificaven els actius fiscals diferits (DTA per les sigles en anglès) per tal que segueixin mantenint la condició de capital de màxima qualitat després de l’aplicació de la normativa sobre solvència Basilea III. D’aquesta manera, les entitats financeres han reforçat la seva capital principal amb 30.000 milions d’euros. Els actius fiscals diferits són despeses que s’han pogut deduir de la comptabilitat, però que no és una despesa fiscal, i dóna dret a un actiu contra la Hisenda pública. La directiva Basilea II establia que els bancs podien considerar els DTA com a capital de la màxima qualitat, cosa que no passa a Basilea III. Per això, el Gobierno espanyol va decidir modificar la normativa comptable de l’impost de societats d’aquests actius per facilitar que els DTA continuïn sent capital de la màxima qualitat.

Es manté la deducció empresarial per R + D

La reforma de l’Impost de Societats, que entrarà en vigor de manera esglaonada en 2015 i 2016 i que tindrà un cost de 2.000 milions, elimina la deducció per reinversió de beneficis, que se substitueix per la nova reserva de capitalització, però manté les deduccions per R + D + I i per creació d’ocupació.

El nou impost, que rebaixa el tipus del 30% actual al 28% el 2015 i al 25% el 2016, estableix una reserva de capitalització del 10% dels beneficis de l’exercici, que quedaran exempts sempre que es destinin a la reserva, encara que no s’inverteixin en actius empresarials.

Al seu torn, la reforma de l’Impost de Societats augmenta la base imposable del tribut per apropar el tipus efectiu al nominal. Per a això, es limita la deduïbilitat de despeses per deteriorament, es manté la limitació de despeses financeres i es fixa un límit general del 60% a la compensació de bases imposables, que començarà a operar el 2016.

Igualment, amb l’objectiu d’afavorir el despalanquejament financer (control de l’endeutament empresarial) es fixa un límit general del 60% a la compensació de bases imposables negatives, que començarà a operar el 2016 i que no tindrà limitació temporal alguna, enfront dels 18 anys actuals. Es tracta, explica el Gobierno espanyol, d’una mesura equiparable a la fiscalitat de l’entorn per tal de sanejar els balanços de les empreses espanyoles, el límit s’aplicarà a partir del milió d’euros per no afectar les pimes.

D’altra banda i per tal de mantenir la recaptació en 2015, es prorroguen per a aquest exercici les mesures temporals en vigor, com els pagaments fraccionats incrementats, la limitació de compensació de bases imposables negatives, la limitació del fons de comerç o l’augment del pagament fraccionat amb dividend de font estrangera, aspectes majoritàriament que afecten les grans empreses.

Quant a la tributació de les PIME, es crea la reserva d’anivellament per a aquestes empreses, del 10% del benefici de l’exercici amb un límit d’un milió d’euros, per compensar bases imposables negatives en un termini de cinc anys. Les que usin aquesta reserva i la reserva de capitalització podran reduir el seu tipus de gravamen al 20,25%.

@cscEconomiaacomiadament,economia,indemnització,iva,reforma fiscal  Font: Público Traducció: Confederació Sindical Catalana Cop de destral fiscal als acomiadaments Les indemnitzacions pagaran IRPF: només quedaran exemptes d'impostos les que estiguin per sota dels 2.000 euros. Aquest és un dels detalls de la reforma fiscal del Gobierno que el Ministro d'Economia, Cristóbal Montoro, i els alts càrrecs de l'Administració...SOM el sindicat independentista i de classe