Per a la defensa dels nostres drets és bàsic conèixer la durada i composició de la jornada de treball.
Per a la defensa dels nostres drets és bàsic conèixer la durada i composició de la jornada de treball.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Jornada


Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 hores setmanals. La durada de la jornada ordinària de treball és la pactada als convenis col·lectius o contractes de treball.

Per conveni col·lectiu o, si no n’hi ha, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadores/ores pot establir-se la distribució irregular de la jornada al llarg de l’any. En defecte de  pacte en contrari, l’empresa podrà distribuir de manera  irregular  al llarg de l’any el 5 per 100 de la jornada de treball. Aquesta distribució es farà respectant sempre els descansos mínims diaris i setmanals previstos en la Llei.

Diàriament:
– el nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a 9 hores.
– Els treballadors/ores menors de 18 anys no poden realitzar més de 8 hores diàries de treball efectiu, incloent,  al seu cas, el temps dedicat a la formació.
– El temps de treball es computa de manera que tant al començament com al final de la jornada diària, el treballador/a es trobi en el seu lloc de treball.

Les hores treballades per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, no computen ni per la durada màxima de la jornada ordinària ni pel nombre màxim d’hores extraordinàries,  sense perjudici del seu abonament com a hores extraordinàries.

Amb caràcter excepcional, el Govern, a proposta del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i prèvia consulta a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, pot establir ampliacions o reduccions en l’ordenació i durada de la jornada de treball i descansos.

Actualment, s’ha regulat ampliacions de jornada per als següents sectors:
1.- Empleats de finques urbanes, guardes i vigilants no ferroviaris.
2.- Treball en el camp.
3.- Comerç i hostaleria.
4.- Transports i treball en el mar.
5.- Treballs en determinades condicions específiques.
6.- Treball a torns.
7.- Treballs l’acció dels quals posa en marxa i/o tanca el treball dels altres.
8.- Treballs en condicions especials d’aïllament o llunyania.
9.- Treballs en activitats amb jornades fraccionades.

Es troba regulada la reducció de jornada per als sectors següents :
1.- Treballs exposats a riscos ambientals.
2.- Treball en el camp.
3.- Treball interior en mines.
4.- Treballs subterranis de construcció i obres públiques.
5.- Treball en calaixos d’aire comprimit.
6.-Treball en cambres frigorífiques de congelació.

:: Descansos

Dins la jornada diària:
– quan la jornada continuada excedeixi de 6 hores, s’ha d’establir un període de descans no inferior a 15 minuts. Aquest període es considerarà de temps de treball efectiu quan així s’estableixi per conveni col·lectiu o contracte de treball.

Per als treballadors/ores menors de 18 any, quan la jornada continuada excedeixi de 4,5 hores, el descans ha de ser com a mínim de 30 minuts.

Entre jornades:
– entre el final d’una jornada i el començament de la següent hi ha d’haver, com a mínim, 12 hores.

Setmanalment,
– el descans mínim setmanal és de 1 dia i mig  i de 2 dies per als menors de 18 anys; en tots dos casos ininterromputs.
– Els descansos de dia i mig es poden acumular per períodes de fins a 14 dies.

:: Vacances anuals

El període de vacances anuals retribuïdes serà el que s’hagi pactat en conveni col·lectiu o contracte individual, però mai inferior a 30 dies; no és substituïble per compensació econòmica, llevat el cas d’extinció del contracte de treball que impossibiliti el seu gaudi.

El calendari de vacances s’ha de fixar a cada empresa i el treballador/a ha de conèixer les dates que li corresponen almenys 2 mesos abans del seu començament, i s’haurà de tenir en compte el que s’hagi pactat en els convenis col·lectius.

En cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social ha de fixar la data que correspongui per al gaudi, i la seva decisió no es pot recórrer. El procediment és sumari i preferent.

Anualment, prèvia consulta i informe dels representants dels treballadors/ores, l’empresa ha d’elaborar i exposar en un lloc visible de cada centre de treball el calendari laboral, el qual ha de recollir:

– l’horari de treball,
– la distribució anual dels dies de treball efectiu,
– els festius,
– els descansos setmanals i entre jornades,
– i altres dies inhàbils, tenint en compte la jornada màxima legal o, si escau, la pactada.

:: Informació addicional

:: Normativa

 

@cscAcció Sindicaldescans,horari,informació,jornada laboral,laboral,legislació,vacances                        :: Jornada Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 hores setmanals. La durada de la jornada ordinària de treball és la pactada als convenis col·lectius o contractes de treball. Per conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, per acord entre l'empresa i...SOM el sindicat independentista i de classe