mani

 

Des de la Federació d’Administracions públiques de la CSC us fem un resum de les modificacions del Decret 56/2012 de jornada i horaris, en vigor des del dia 11 d’abril. Els horaris que figuren s’entenen corresponents a la jornada ordinària de 37,5 h. S’hauran de fer les adaptacions proporcionals corresponents en horaris inferiors o superiors a aquesta.

– Horari ordinari (art. 8)

  • Horari de permanència obligatòria: de 9 a 14h.
  • Excepcions: 30 minuts de flexibilitat horària pel personal amb fills menors de 12 anys o familiars a càrrec amb discapacitat fins a 1r grau.
  • Resta de l’horari: es pot recuperar en còmput setmanal de 7.30 a 19h.
  • Limitacions: 9.30 hores màximes de treball per dia i obligació d’agafar-se un mínim de 30 minuts de descans en jornades superiors a 7.30 h. Flexibilitat de fins a 1 hora pel personal que tingui la condició de discapacitat. Resta supeditat a les necessitats del servei i degudament justificat i amb un preavís mínim de 3 dies el cap de la unitat podrà requerir la presència del personal en una franja horària determinada.

– Tardes festives (art. 14)

Els dies 24 i 31 de desembre i la tarda de Sant Jordi només s’han de mantenir els serveis essencials.
Les tardes anteriors a les dues festes locals i/o a la festivitat de Reis es podran gaudir com si fossin assumptes personals amb l’equivalència de 2.5 h per tarda que coincideixi en horari d’hivern i 2 h. si coincideix en horari d’estiu.

– Flexibilitat horària recuperable (art. 14 bis)

S’estableixen 25 hores anuals en jornada ordinària de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals supeditada a les necessitats dels serveis. La recuperació s’ha de fer abans del seu gaudiment o durant els 4 mesos següents.

– Vacances (arts. 16, 17 i 18)

  • Les vacances són d’un mes de durada de data a data i sempre garantint un mínim de 22 dies hàbils. Es podran agafar fraccionades en períodes mínims d’una setmana i a més 7 d’aquests dies es podran gaudir de manera aïllada al llarg de l’any, supeditats a les necessitats dels serveis.
  • Les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural a excepció de coincidència amb els permisos de maternitat, paternitat o en cas d’incapacitat temporal, coincideixi o no amb el període de vacances, que es gaudiran un cop reincorporats i si cal dins de l’any següent.

– Permís per assumptes personals (art. 19)

  • Es suprimeixen els dies addicionals per antiguitat i s’actualitza 4 el nombre d’assumptes personals segons ens ve donat pel “Rajoyazo” RDL 20/2012. És possible que aviat s’hagi de tornar a modificar donat que l’Estat té la intenció d’incrementar en 1 dia més aquest permís.
  • Aquest permís es gaudirà com fins ara per hores sent la durada mínima de gaudiment de 30 minuts. Aquests dies es poden acumular a les vacances.

@cscIntersindical-CSCadministracions públiques,FAP,Generalitat,horaris,jornada,modificació  Des de la Federació d'Administracions públiques de la CSC us fem un resum de les modificacions del Decret 56/2012 de jornada i horaris, en vigor des del dia 11 d'abril. Els horaris que figuren s'entenen corresponents a la jornada ordinària de 37,5 h. S'hauran de fer les adaptacions proporcionals...SOM el sindicat independentista i de classe