Estatut dels treballadors/es refós octubre de 2015 (descarregar)

Llei orgànica de llibertat sindical (descarregar)

Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS) (descarregar)

Llei general de la Seguretat Social (LGSS) (descarregar)

Estatut del Treballador/a Autònom/a (descarregar)

Llei de Procediment Laboral (descarregar)

Reglament d’Eleccions Sindicals (descarregar)

Llei de Prevenció de Riscos Laborals (descarregar)

Normativa i criteris de seguretat i salut en el treball (descarregar)

Llei de conciliació de la vida personal i laboral (descarregar)

Llei de conciliació vida familiar administracions públiques catalanes (descarregar)

Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones (descarregar)

Taula de reformes a l’ET i la LGSS en matèria de gènere (descarregar)